Íme, a kormány törvényalkotási programja!
Az esztendő első felében harcos összecsapások révén született és kihirdetett 104 új törvényből a kormányt 91 fémjelezte. Az esztendő második fele sem ígérkezik szerényebbnek. 46 beterjesztendő indítványukat előre jelezték, s nem okoz meglepetést az sem, ha híven a hagyományokhoz menet közben további félszázzal megtoldják.
2017. szeptember 11. 14:04

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett programban ugyan nem szerepelnek a nemzetközi szerződésekkel összefüggő törvényalkotási feladatok, ám hónapról-hónapra , minisztériumokra lebontva rögzíti, mikor várható egy-egy kormányzati előterjesztés benyújtása, elfogadása. 

Igazságügyi Minisztérium

 

Törvényjavaslat címe

A szabályozás célja

Elfogadás kért időpontja

Törvényjavaslat a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról.

A törvényjavaslat célja a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben az európai uniós vonatkozású, határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárási szabályok módosítása.

október

Törvényjavaslat a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról.

A szabályozás célja jogharmonizáció, az Európai Unió Bírósága C- 392/15. sz. ügyben hozott ítéletének (közjegyzői hivatás gyakorlásának magyar állampolgársághoz kötése) való megfelelés végrehajtása.

október

Törvényjavaslat az egyes bírósági nemperes eljárásokról.

A törvényjavaslat célja a jelenleg rendeleti szinten szabályozott személyi állapotot érintő és családjogi nemperes eljárások korszerű szabályainak megteremtése és törvényi szinten történő szabályozása. Emellett az új Pp. hatálybalépésével összefüggésben a bírósági hatáskörbe tartozó nemperes eljárások közös, az új Pp.–től eltérő szabályainak meghatározása is szükséges.

október

Törvényjavaslat a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog bírósági eljárásban történő alkalmazásáról.

A szabályozás célja a polgári és közigazgatási bírósági eljárásban igénybe vehető költségkedvezmények közül a személyes költségmentesség és a személyes költségfeljegyzési jog feltételeinek a megteremtése azért, hogy a bírósághoz fordulás joga azokat is ténylegesen megillesse, akik jövedelmi és vagyoni viszonyaik folytán képtelenek fedezni az eljárás során szükségszerűen felmerülő költségeket.

október

 

Törvényjavaslat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

2018. január 1. napján hatályba lép a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény. A szabályozás a Pp. szabályozásával összefüggő törvények – felülvizsgálat eredményeképpen szükségessé váló – módosításait, valamint a szükségtelenné vált törvényi szabályok hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A szükséges módosítások átvezetése az eljárásjogi kódex megfelelő alkalmazásának garanciája.

október

Törvényjavaslat a használati minták oltalmáról.

Az 1666/2013. (IX. 23.) kormányhatározattal elfogadott, a szellemi tulajdon védelmére létrehozott nemzeti stratégia (a Jedlik-terv) a belföldi iparjogvédelmi oltalomszerzés esélyeinek javítása érdekében stratégiai célként határozta meg a használatiminta-oltalmi rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek feltérképezését és az ügyfelek igényeihez igazodó finomhangolását. A törvényjavaslat a használati minták oltalmára vonatkozó felülvizsgálatot hajtja végre.

november

Törvényjavaslat a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 2018. január 1-jétől váltja fel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (Ket.). A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény kikerült az Ákr. hatálya alól, így a Ket. hatályvesztése miatt szükségessé válik annak biztosítása, hogy a GVH előtti eljárásokban továbbra is rendelkezésre álljanak azok az eljárási szabályok, amelyeket – a Ket. mögöttes szabályozására tekintettel – a versenytörvény jelenleg nem tartalmaz. A javaslat tartalmazni fogja a jelenleg hatályos szabályok kisebb módosítását is.

november

Törvényjavaslat egyes büntető és bűnügyi jogsegély tárgyú törvények módosításáról.

A szabályozás célja a 2018. január 1-jével hatályba lépő törvények miatt szükséges módosítások átvezetése, elsősorban a hatályos büntetőeljárási törvényen. A jogalkalmazói visszajelzések miatt szükséges módosítások az egyes büntető- és bűnügyi jogsegély tárgyú törvényeken, különös tekintettel egyes gazdasági bűncselekményekre és a tagállami pénzbüntetésekre vonatkozó határozatok kölcsönös elismerésére.

november

Törvényjavaslat az ügyvédi tevékenységről szóló törvény hatálybalépéséhez szükséges egyes törvények módosításáról.

Annak érdekében, hogy az új ügyvédi törvény rendelkezései megfelelően hatályosuljanak, a törvény által bevezetendő új terminológiának, jogintézményeknek megfelelően kell módosítani az egyéb törvényeket is (pl.:”kamarai jogtanácsos” elnevezés átvezetése a jogrendszeren).

december

Törvényjavaslat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról.

A törvényjavaslat célja jogharmonizáció, az európai uniós ún. adatvédelmi csomag [a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv] szabályainak való megfelelés biztosítása a személyes adatok védelmére vonatkozó horizontális magyar szabályozásban.

december

Törvényjavaslat egyes törvényeknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi … törvénnyel összefüggő módosításáról.

Az új büntetőeljárási kódex elfogadása a teljes jogrendszer felülvizsgálatát és az érintett törvények módosítását igényli. Ennek tesz eleget a törvényjavaslat.

december

Törvényjavaslat az üzleti titkok védelméről.

A szabályozás célja jogharmonizáció, a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről szóló 2016. június 8-i, 2016/943/EU számú európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését hajtja végre a törvényjavaslat.

december

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

Törvényjavaslat címe

A szabályozás célja

Elfogadás kért időpontja

Törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról.

A szabályozás célja a Magyar Fejlesztési Bank pénzügyi és gazdaságfejlesztési céljainak a megvalósításához szükséges törvényi rendelkezések felülvizsgálata.

október

Törvényjavaslat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról.

A szabályozás célja uniós jogharmonizáció, az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló 2016/2338/EU rendeletnek megfelelő hazai szabályozás kialakítása.

november

Törvényjavaslat az egyes légi- és víziközlekedési tárgyú törvények módosításáról.

A szabályozás a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény vonatkozásában technikai jellegű módosításokra irányul, a légijárművek üzemben tartására vonatkozó felhatalmazó rendelkezés pontosítását, a légiközlekedési bírság felhasználására vonatkozó rendelkezések pontosítását célozza. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény vonatkozásában a szabályozás célja a jogharmonizáció, a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelv (NIS-irányelv) átültetése.

december

Törvényjavaslat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról.

A szabályozás célja a tulajdonosi joggyakorlásra, az állami tulajdonú gazdasági társaságok és más gazdálkodó szervezetek alapítására, a visszapótlási kötelezettség teljesítésére vonatkozó rendelkezések pontosítása; az állami vagyon ingyenes használatára vonatkozó szabályozás kiegészítése; az értékesítéssel összefüggő közbeszerzési szabályokra vonatkozó rendelkezések módosítása.

december

Törvényjavaslat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról.

A szabályozás az állami és önkormányzati víziközmű vagyonnal, a vagyonértékeléssel, valamint az okosmérők felszerelésével kapcsolatos rendelkezésekre vonatkozik.

december

Törvényjavaslat egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról.

A szabályozás célja a jogalkalmazói tapasztalatok alapján, valamint jogharmonizációs célból történő, egyes energetikai ágazati törvények vonatkozásában felmerülő több, kis terjedelmű kiegészítés, pontosítás elvégzése.

december

Törvényjavaslat az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról.

A szabályozás célja az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésben előírtaknak való megfelelés biztosítása.

december

Törvényjavaslat egyes törvények turisztikai tárgyú jogharmonizációs módosításáról.

A szabályozás célja az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatás együttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i 2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelv jogharmonizációjából adódó módosítás elvégzése.

december

Törvényjavaslat az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról.

A törvény módosításának célja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseivel való összhang biztosítása, ezen túlmenően gyakorlatbeli eljárási részletszabályokat is módosítani szükséges az EU ETS és az ESD emisszió-kereskedelmi rendszerek vonatkozásában.

december

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Törvényjavaslat címe

A szabályozás célja

Elfogadás kért időpontja

Törvényjavaslat az adóigazgatási rendtartásról.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatályon kívül helyezése, illetve az adózás rendjének újraszabályozása miatt szükséges az adóigazgatási eljárást érintő eljárási szabályok kodifikálása.

október

Törvényjavaslat az adózás rendjéről.

Az adózás rendjéről szóló új törvény célja az ügyfélbarát adóigazgatási rendszer kialakítása.

október

Törvényjavaslat egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról.

A szabályozás célja a Magyar Fejlesztési Bank pénzügyi és gazdaságfejlesztési céljainak a megvalósításához szükséges törvényi rendelkezések felülvizsgálata.

október

Törvényjavaslat az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról.

Az adózás rendjéről szóló új törvény az elfogadott koncepciónak megfelelően nem tartalmazza majd az adóvégrehajtási szabályokat, illetve az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal már nem csak adóügyekben, illetve adók módjára behajtható köztartozások ügyében jár majd el, hanem 2018. január 1-jétől általános végrehajtó szerv lesz közigazgatási ügyekben. Az új törvény ennek adóvégrehajtási, illetve közigazgatási végrehajtási törvényi szabályozási hátterét teremti meg.

november

Törvényjavaslat az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény módosításáról.

A törvényjavaslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatályon kívül helyezése miatt szükségessé váló módosításokat tartalmazza, tekintettel arra, hogy a vámigazgatási eljárás nem tartozik az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálya alá.

november

Törvényjavaslat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról.

A szabályozás célja az Alaptörvény, valamint az államháztartásról szóló törvény alapján előírt feladat végrehajtása a 2016. évi központi költségvetés teljesülése vonatkozásában.

november

Törvényjavaslat egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról.

A törvényjavaslat célja az új adózás rendjéről szóló törvényhez kapcsolódóan az egyes adótörvényekben szükséges módosítások, pontosítások elvégzése, valamint jogharmonizációs kötelezettség teljesítése.

november

 

Földművelésügyi Minisztérium

 

Törvényjavaslat címe

A szabályozás célja

Elfogadás kért időpontja

Törvényjavaslat az ingatlan-nyilvántartásról.

A szabályozás célja az, hogy biztosítsa az ingatlan-nyilvántartás törvényi szintű jogszabályainak és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseinek összhangját az utóbbi jogszabály 2018. január 1-jén történő hatálybalépésére tekintettel. A feladat a jelenleg hatályos, az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításával nem oldható meg. Az új ingatlan-nyilvántartási törvény tervezete az Ákr. szellemiségéhez mindenben igazodik, a jogalkalmazó számára egyszerűbbé és követhetőbbé teszi az ingatlan-nyilvántartási eljárásokat, az abból történő adatszolgáltatást.

október

Törvényjavaslat a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

A termékdíjjal kapcsolatos szabályozás számos ponton módosításra szorul. A törvénymódosítást európai uniós irányelvi változások (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv) lekövetése, a hazai jogszabályokkal való összhang megteremtése, a jogalkalmazók számára nem egyértelmű rendelkezések korrigálása, valamint a kötelezettség teljesítésének egyszerűsítésére és az adminisztrációcsökkentésre irányuló folyamatos célok elérése indokolja.

november

Törvényjavaslat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról.

A törvényjavaslat célja a gyakorlati tapasztalatok alapján a termőföldek védelmére vonatkozó szabályozás pontosítása, az időközben bekövetkezett változások okán a Tfvt. rendelkezéseinek módosítása.

december

Törvényjavaslat az erdőbirtokossági társulatról.

Az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény átfogó felülvizsgálata szükséges, figyelemmel az elmúlt évek gyakorlati, jogalkalmazási tapasztalataira.

december

Törvényjavaslat a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról.

A törvény módosításának célja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseivel való összhang biztosítása az agrártámogatási eljárások vonatkozásában.

december

Törvényjavaslat az agrártermékek eredetvédelméről.

A törvényjavaslat célja a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, borok és szeszes italok eredetvédelme eljárásának, a földrajzi árujelzők (eredetmegjelölések és földrajzi jelzések), továbbá hagyományos különleges mezőgazdasági termékek és élelmiszerek uniós bejegyzései iránti eljárásának kódex jellegű szabályozása.

december

Törvényjavaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

A törvényjavaslat célja az átalakított hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszer működésére vonatkozó szabályok módosítása.

december

 

Belügyminisztérium

 

Törvényjavaslat címe

A szabályozás célja

Elfogadás kért időpontja

Törvényjavaslat egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról.

A törvényjavaslat célja olyan szabályozás kialakítása, amely 80 méteres kútmélységig nem teszi szükségessé sem engedélyezési, sem bejelentési eljárás lefolytatását.

október

Törvényjavaslat egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról.

A szabályozás részben jogharmonizáció célt szolgál; a 2016/801 EU irányelv több tartózkodási cél (tanulmányok folytatása, kutatás, önkéntes tevékenység) szabályainak módosítását, továbbá új tartózkodási jogcím bevezetését (gyakornok) is szükségessé teszi, mely nemcsak idegenrendészeti, hanem munkaügyi rendelkezéseket is érint. A módosítással elérni kívánt legfontosabb általános szakpolitikai célkitűzés a jogszabályi keret javítása azon harmadik országbeli állampolgárok (tanulók, önkéntesek, gyakornokok és au pairek) vonatkozásában, akik az Unióba kívánnak beutazni és három hónapot meghaladó időn át itt tartózkodni kutatási vagy tanulmányi célból, illetve tapasztalatszerzés és különböző tevékenységekben való részvétel céljából. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya nem terjed ki a menekültügyi és idegenrendészeti eljárásokra, ezért ágazati törvényben szükséges rendezni az eljárási szabályokat

október

Törvényjavaslat egyes belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával beépítésre kerülnek a törvénybe a 2018. évi illetményemelésre vonatkozó rendelkezések. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása a Mezőgazdasági vízhasználat információs és ellenőrzési keretrendszer kialakításával összefüggésben szükséges.

október

Törvényjavaslat a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos módosításáról belügyminiszter.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Szabó és Vissy kontra Magyarország ügyben hozott, 2016 júniusában jogerőre emelkedett ítélete több vonatkozásban is az Európai Emberi Jogi Egyezménybe ütközőnek minősítette a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) titkos információgyűjtéssel kapcsolatos rendelkezéseit. Az ítéleti követelmények teljesítése érdekében meghatározó mértékű ellenőrzési jogkört kap a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke, ezért az Nbtv. mellett szükséges az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása is.

november

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

Törvényjavaslat címe

A szabályozás célja

Elfogadás kért időpontja

Törvényjavaslat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról.

A törvényjavaslat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvényi rendelkezéseket tartalmazza.

október

Törvényjavaslat egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról emberi erőforrások.

A szabályozás célja a jogalkalmazás során időközben szükségessé váló módosítások átvezetése.

december

Törvényjavaslat egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról.

A törvényjavaslat a népesedési helyzet javítása, a gyermekvállalás ösztönzése céljából módosítja a családok pénzbeli támogatásaival, valamint az egyéb, gyermekes családokat segítő juttatásokkal, kedvezményekkel kapcsolatos törvényi szabályokat.

december

Törvényjavaslat a Magyar Pszichológus Kamaráról.

Magyarország Alaptörvénye XX. cikk: (1) bekezdése alapján mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. A pszichológia tudománya a lelki egészség megőrzését, a lelki problémák gyógyítását hivatott szolgálni, ezáltal hozzájárul az alkotmányos jogok érvényesüléséhez. Ezen célok megvalósulását és a jogosulatlan szakmagyakorlás kiszorítását teszi lehetővé a Magyar Pszichológus Kamara felállítása. Az etikai szabályok kidolgozása és működtetése védi ennek az alkotmányos alapjognak az érvényesülését és védi az állampolgárokat a visszaélésektől. A Magyar Pszichológus Kamara a teljes pszichológusi társadalom számára egységesen biztosítja majd a szakmai érdekképviseletet és a szakma egységesedésének folyamatában történő részvételt.

december

 

Miniszterelnökség

 

Törvényjavaslat címe

A szabályozás célja

Elfogadás kért időpontja

Törvényjavaslat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról.

A törvényjavaslat célja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek a Magyar Kormánytisztviselői Karra vonatkozó rendelkezései összhangba kerüljenek az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvénnyel és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénnyel (Hszt.), továbbá a hivatásrendi köztestületek szabályozásában megszűnjenek a Hszt. hatálybalépésével keletkezett különbségek. Emellett a szabályozás célja a jogalkalmazás során időközben szükségessé váló módosítások átvezetése.

október

Törvényjavaslat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról.

A szabályozás célja egyrészt a közbeszerzések terén megvalósítandó elektronikus kommunikációval összefüggő módosítások a közbeszerzésekről és a 2004/18/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelv rendelkezéseinek történő megfelelés, másrészt a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi CXLIII. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 2018. január 1-jei hatálybalépésére tekintettel szükséges módosítások elvégzése.

november

Törvényjavaslat a közmű-csatlakozásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások egyszerűsítéséről és bürokráciacsökkentéséről.

A törvényjavaslat célja a közmű-csatlakozásokkal összefüggő engedélyezési eljárások egyszerűsítése, összhangban a kormány bürokrácia-csökkentést célzó törekvéseivel.

december


Bartha Szabó József
megmondó
Ám nem bőr feszül az ábrázatukon, ezért még évekig húzni fogják a busás adófizetői javadalmazást.
 • Liberál über alles
  Ezek a hétpróbás világharcosok hisztérikusan reagálnak mindenre, ami kritikus, ami állítólag az érdekeiket sérti.
 • Kriminalizálják az ellenvéleményen lévőket
  Vélhető, hogy ebben az esetben a hatóságnak nemcsak a menettel szemben felsorakozók ellen kellett volna intézkednie.
 • Utazás a koponyája körül
  A szügyig ateista DK itt is pápább a pápánál, elnöke és szóvivője azt is jobban tudja, melyek az ország valódi problémái.
 • Újra működik a guillotine
  Ez a zseni Emmanuel megfordította a dolgot. Azért nem ért egyet a nagykövettel, mert látja a helyzetet, és ezt el is merte mondani.
hírfolyam
 • Hírstart
 • Hírkereső
 • Hírlista
 • News Agent
 • Alternatív Hírportál
 • Startlap
 • A hírek
 • Hírfal
 • Hírmutató
 • Polgári Szemle
 • Időjárás
 • Bálványosimádó
 • MTI