Meglepetés nem történt!
Minden pártban szorgosan figyeltek a karmesterre és nyomtak „igen”, „nem” vagy „tartózkodás” gombot.
2017. október 17. 15:47

Fő eseménynek e héten is - változatlanul - a törvényjavaslatok határozatok  zárószavazásai ígérkeztek. Több száz oldalnyi javaslatról kellett dönteni. Harsogtak mellette és ellene. Voltak akik örömmel, s voltak akik bánattal tették. Szabad jelzésre számíthattak a kormányoldalról érkezők, és bár híven a hagyományokhoz az ellenzék indítványai  is a retorika lángján lobogtak sorra elhamvadtak. 

 

Zárószavazás törvényjavaslatokról.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról.

A jogállam általános követelménye, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartania, így a rá vonatkozó kötelezettségek alól egyetlen jogalany sem tarthat igényt egyedi mentesülésre. Ez igaz a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvénnyel érintett Central European University vonatkozásában is. Figyelemmel azonban arra, hogy eddig nemzetközi megállapodás megkötésére csak a McDaniel College Budapest kapcsán került sor, a többi nemzetközi megállapodás még legfeljebb csak tárgyalási szakaszban van, a kormány – figyelemmel a Velencei Bizottság 2017. október 6-i ülésén elfogadott véleményére is – indokoltnak látja az előírt kötelezettségekre vonatkozó határidő meghosszabbítását, így könnyítve meg a jogkövetést. (Szövege: PDF)

Előadó: Trócsányi László, igazságügyi miniszter.

 

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 131 ”igennel” (Fidesz-KDNP), 31 ”nem” (MSZP-függetlenek) és 1 ”tartózkodás” (Fodor Gábor, független) kíséretében elfogadta. A Jobbik és az LMP látványosan távol tartotta magát a szavazástól.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről készült jegyzőkönyv kihirdetéséről. 

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodást 2006. június 12-én írták alá Luxembourgban, majd 2009. április 1-jén hatályba lépett. Céljai között szerepel a demokrácia és a jog uralmának megerősítése Albániában, hozzájárulás az ország politikai, gazdasági és intézményi fejlődéséhez, valamint a régió stabilitásához. Megfelelő keretet kíván biztosítani a politikai párbeszédhez a felek között, célja továbbá Albánia azon törekvéseinek támogatása, melyekkel a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatait kívánja erősíteni, többek között saját jogrendszerének az uniós joghoz való közelítésével. A megállapodáson révén az Európai Unió támogatni szeretné Albániát abban, hogy befejezhesse piacgazdasága kialakítását, és így harmonikus gazdasági partnerré, majd hosszútávon szabadkereskedelmi partnerré válhasson. Általános célja, hogy segítse a balkáni régió országainak együttműködését.

A megállapodást az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint az Albán Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi XXX. törvény hirdette ki. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről készült jegyzőkönyvet  Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel 2014. február 20-án írták alá Brüsszelben, 2017. február 1-jén nemzetközi jogilag hatályba lépett.

Az elmúlt másfél évtizedben a mindenkori albán kormányok európai uniós integráció melletti elkötelezettsége töretlen. Magyarország támogatta Albánia uniós tagjelölti státuszának elnyerését 2014-ben, a kormány a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez szükséges feladatok teljesítését is segíti, tekintettel arra, hogy a nyugat-balkáni országok euro-atlanti integrációja a béke és biztonság garanciája a térségben. (Szövege: PDF)

Előadó: Lázár János,  Miniszterelnökséget vezető miniszter.- Uniós napirendi pont!

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 174 ”igennel”,  ellenszavazatok és tartózkodások nélkül elfogadta.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról.

Általános szabályként , – nagyon súlyos közigazgatási szabályszegések kivételével  bevezeti a figyelmezetés privilegizált alkalmazását. A figyelmeztetés szankció a hatóság rosszallását kifejező, preventív hatás kiváltására irányuló szankció, amely rámutat az adott cselekménnyel elkövetett jogszabálysértésre, egyben felhívja az ügyfelet a jövőbeli jogsértő cselekményektől való tartózkodásra. A figyelmeztetés közvetlen joghátrányt az ügyfél oldalán nem keletkeztet, és kisebb mértékben veszi igénybe a jogalkalmazói kapacitásokat, mint az egyéb közigazgatási szankciók.

A közigazgatási óvadék bevezetésével a figyelmeztetés és a közigazgatási bírság közti átmenet alakul ki. A közigazgatási óvadék a közigazgatási bírságot megelőző, biztosíték jellegű pénzügyi joghátrány, melynek előnye az ügyfél részéről nézve, hogy jogkövető magatartás esetén egy év elteltével annak összege visszajár. A közigazgatási óvadék összegének lehetséges visszafizetése megfelelő motiváció a jogsértések elkerülésére, ami a közigazgatási szabályszegések számának csökkenését eredményezheti.

A közigazgatási bírság fokozatosságának érvényesítése érdekében, ha három éven belül az ügyféllel szembeni közigazgatási bírságot nem szabtak ki, akkor a hatóság mérlegelési jogkörében a közigazgatási bírság kiszabható legmagasabb összegének legfeljebb a felében határozhatja meg a bírság mértékét. ( Szövege: PDF )

Előadó: Lázár János,Miniszterelnökséget vezető miniszter. 

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 146 ”igennel” (Fidesz-KDNP-Jobbik, + 2 független: Kész Zoltán, Kónya Péter), 27 ”nem” (MSZP + 1 független: Szelényi Zsuzsanna) és 3 ”tartózkodás” (Fodor Gábor, Szabó Szabolcs, Szabó Timea) kíséretében elfogadta.

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról.

Magyarországon a felszíni vizek, a felszín alatti vizek és azok képződményei a Magyar Állam tulajdonában vannak. A vízkészletekkel való gazdálkodás és a vizek minőségi védelme a Magyar Állam és az erre a célra létrehozott állami hatósági és igazgatási szervek, intézmények feladata és felelőssége.

Az uniós támogatással megvalósuló Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer célja egyrészt az öntözéssel kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárás elektronizálása, a mezőgazdasági öntözéssel kapcsolatos vízgazdálkodási, fenntartói, hatósági, adózási és kutatási-statisztikai feladatok támogatása, másrészt valamennyi vízilétesítmény és vízhasználat vonatkozásában integrált hatósági ügyviteli rendszer  bevezetése, amelyhez közhiteles e-vízikönyvi rendszer, valamint a vízkészletjárulék elektronikus megállapítása, bevallása és megfizetése is kapcsolódik.

A projekt rendeltetése ügyfélbarát, rugalmas, hatékony hatósági feladatellátás megteremtése, szem előtt tartva a kormányzati szándékot a bürokrácia- és költségcsökkentésre és az e-közigazgatás vízügyi hatósági munkába történő átvezetésére. A projekt keretében kialakításra kerülő elektronikus felülethez kapcsolódó jogalkotási munka részeként a vízügyi hatósági eljárások egyszerűsítése is elvárt követelmény. (Szövege: PDF)

Előadó: Pintér Sándor,belügyminiszter. - Uniós napirendi pont!

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 119 ”igennel” (Fidesz-KDNP), 34 ”nem” (MSZP- LMP- függetlenek) és 23 ”tartózkodás” (Jobbik) kíséretében elfogadta.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

A törvényjavaslat elfogadását a termékdíj-kötelezettség teljesítésének egyszerűsítése, az adminisztratív és egyéb vállalkozói terhek csökkentése, az egységes jogértelmezés, továbbá az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai uniós irányelv változása teszi szükségessé.

A fogyasztói szokások megváltoztatása és a kibocsátásának jelentős csökkentése érdekében a környezetvédelmi szempontból nem kívánatos műanyag zacskó és a reklámhordozó papír termékekre vonatkozó termékdíj mértékét növelni szükséges. A nyilvántartási kötelezettség adónemenkénti egységesítése céljából a termékdíj szabályozás áttér a 2010. január 1-jén hatályos helyett a tárgyév január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályok alkalmazására, amely intézkedés további egyszerűsítést jelent a kötelezetteknek a nyilvántartás-vezetés során.

A módosító javaslat a tárgyi hatály pontos lehatárolásának elősegítése és az ellenőrzési feltételek biztosítása érdekében tisztázza a reklámhordozó papír, az irodai papír és az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló zsák fogalmának meghatározását, illetve a kapcsolódó rendelkezéseket.

A módosítás által egyértelművé válik, hogy a jogutódlás esetén szükséges a termékdíjkötelezettség átvállalására irányuló új szerződések megkötése és a nemzeti adó- és vámhatóság felé történő bejelentése.

Európai uniós irányelvi kötelezettséggel összhangban változnak az elektromos, elektronikai berendezések kategóriái, amelynek járulékos hatásaként csökken egyes berendezések után fizetendő termékdíj. (Szövege: PDF) 

Előadó: Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter.

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 113 ”igennel” (Fidesz-KDNP), 30 ”nem” (MSZP+ 4 független) és 26 ”tartózkodás” (Jobbik+ 2 LMP: Demeter Márta, Ikotity István + 1 független: Szabó Szabolcs) kíséretében elfogadta.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról.

-  Az új uniós rendelet alapvetően nemzetközi magánjogi szabályokat állapít meg azokra a tagállami fizetésképtelenségi eljárásokra, amelyeket az unió szabályozás hatálya alá vont. Jelenleg a csődeljárások és felszámolási eljárások tartoznak ide a magyarországi fizetésképtelenségi eljárások közül. Az uniós rendelet előnye, hogy a tagállami eljárásokat jobban összehangolja, megteremti a jogi kereteket a fizetésképtelenségi szakértők és a bíróságok közötti közvetlen együttműködéséhez.

- Új elem a nemzetközi vállalatcsoportok koordinált fizetésképtelenségi eljárása, amelynek feladata, hogy egységes stratégiát alakítsanak ki az érintett felek a vállalatcsoport és annak tagjai fizetőképességének helyreállítása érdekében. Ezeknek a koordinált eljárásoknak az a célja, hogy a tagállami felszámolás eljárások helyett – ami nemzetgazdasági veszteség – a vállalatcsoport szintjén reorganizáció valósuljon meg, biztosítva a vállalatcsoport fennmaradását, piacon maradását és lehetőség szerint a foglalkoztatottak megtartását. (Szövege: PDF) 

Előadó: Trócsányi László, igazságügyi miniszter. - Uniós napirendi pont!

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 140 ”igennel” (Fidesz-KDNP-Jobbik+ 3 független: Fodor Gábor, Kész Zoltán, Szelényi Zsuzsanna, 2 LMP: Demeter Márta, Ikotity István) 27 ”nem” (MSZP +1 független: Kónya Péter) és 2 ”tartózkodás” (független: Szabó Szabolcs, Szabó Timea) kíséretében elfogadta.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

A javaslat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény  felülvizsgálat eredményeképpen szükséges módosításait, valamint a szükségtelenné vált törvényi szabályok hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Megalkotása és elfogadása az új polgári eljárásjogi kódex megfelelő alkalmazásának garanciája. (Szövege: PDF) 

Előadó: Trócsányi László, igazságügyi miniszter.

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 112 ”igennel” (Fidesz-KDNP +2 LMP: Demeter Márta, Ikotity István, ) 28 ”nem” (MSZP + 2 független: Fodor Gábor, Kónya Péter) 27 ”tartózkodás (Jobbik+ 4 független) kíséretében elfogadta.

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról.

A törvényjavaslat meghatározza a tárgyi kedvezménnyel preferált eljárásokat, szabályozza a költségkedvezmények engedélyezésének a feltételeit, az engedélyezés iránti kérelmet, annak elbírálási rendjét, a kedvezmény felülvizsgálatát és megvonását. Feladatának tekinti, hogy az eljárás tárgyánál fogva járó és a fél jövedelmi és vagyoni viszonyaira figyelemmel elérhető költségmentesség, illetve költségfeljegyzési jog részletszabályainak a meghatározásával az igazságszolgáltatás hatékony igénybevételének a lehetőségét biztosítsa. Az illeték és a költségek viselése alóli menetességet jelentő személyes költségmentességet csak azon személyek számára teszi elérhetővé, akik egyáltalán nem képesek a költségeket fedezni, akiktől az illeték és a költség egyébként sem lenne behajtható. (Szövege: PDF) 

Előadó: Trócsányi László, igazságügyi miniszter.

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 111 ”igennel” (Fidesz-KDNP), 1”nem” (LMP: Demeter Márta), 55  ”tartózkodás (MSZP-Jobbik-függetlenek) kíséretében elfogadta

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról.

Jelen törvénytervezet célja a törvény szabályrendszerének kiigazítása, egységes kezelése. Alapvetően és főszabályként nem kerül sor új versenyjogi jogintézmények bevezetésére.

A kitűzött cél az, hogy az eddigi versenyjogi rendelkezések tényleges, hatékony és eredményes érvényesítését szolgáló eljárási szabályok rendszere  az új eljárási szabályrendszer keretében is a jelenlegivel egyezően tényleges és hatékony jogérvényesítést biztosítsa. Elkerülendő, hogy e téren bármiféle törés következzen be az eljárásokban, de biztosítva egyúttal, hogy az eljárásjogi reformtól remélt kedvező fejlemények e területen is a lehető legnagyobb mértékben érvényesülhessenek.

Az új szabályozás alkalmas lesz arra, hogy az e téren a jövőben esetlegesen bekövetkező, az európai uniós jogból vagy nemzetközi kötelezettségből eredő bármilyen speciális versenyjogi eljárási szabályozási szükséglet esetén olyan módon lehet majd az eljárási szabályokat alakítani, hogy ahhoz az általános szabályrendszert ne kelljen újra módosítania. Az ügyfelek számára kedvező módon az eddigi szabályozáshoz képest újításként jelenik meg, hogy a javaslat szerint a kiszabott bírság, egyéb pénzfizetési kötelezettség vonatkozásában nem csak határozatban lesz módja az eljáró versenytanácsnak fizetési kedvezményt engedni, hanem a törvényben előírt feltételek teljesülése esetén a teljesítési határidő lejárta előtt minden esetben, azt követően pedig akkor is, ha a végrehajtás elrendelésére még nem került sor. (Szövege: PDF) 

Előadó: Trócsányi László, igazságügyi miniszter. -Uniós napirendi pont!

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 133 ”igennel” (Fidesz-KDNP-Jobbik + 1 LMP: Demeter Márta), 31”nem” (MSZP+ 5 független) és  1 ”tartózkodás (Fodor Gábor, független) kíséretében elfogadta

Zárószavazás határozati javaslatról.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló -  szövege: PDF - elfogadásáról.

Az Igazságügyi bizottság, mint feladat- és hatáskör szerint illetékes bizottság a beszámolót megtárgyalta, és támogatta annak elfogadását. 

A  tárgyalás során megállapította: a beszámoló a jogszabályoknak megfelelő tartalommal és formában, részletesen tájékoztatja az Országgyűlést az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek alapjogvédelmi tevékenységéről, a gyermekek jogainak, a jövő nemzedékek érdekeinek, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak, valamint a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme érdekében kifejtett tevékenységéről.  (Szövege: PDF)

Előterjesztő:Igazságügyi bizottság.- Nemzetiségi napirendi pont!

***

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 141 ”igennel” (Fidesz-KDNP-MSZP+2 LMP, 2 független), ellenszavazat nélkül, 27 ”tartózkodás” (Jobbik + 3 független, + 1 MSZP: dr. Kiss László) kíséretében elfogadta.

Döntés kérelemről.

ELŐTERJESZTÉS

SZAVAZÁS

Ü/17807. Kérelem az Igazságügyi bizottság 10/2014-2018. IUB számú általános érvényű állásfoglalásának elutasítására. 

LMP

szövege: PDF

Igen: 30 (MSZP + függetlenek + 1 Fidesz: Boldog István )

Nem: 104 (Fidesz-KDNP)

Tart.: 22 (Jobbik)


Bartha Szabó József
  • Antall József és Sargentini
    Amikor nagy a zűrzavar, a cosmos helyett chaos van, amikor a szervezetlen rotyogás uralkodik, nem árt, ha fogódzót keresünk.
  • Szögi Lajos-emléknap
    Nem szép a történet, és nem lehet neki semmilyen fölemelő jelleget adni, nem mutatható fel körülötte jövőbemutató érték.
MTI Hírfelhasználó