Főhajtás!
Ritka pillanat a múltra való oly’ emlékezés a parlament padsoraiban, hogy ne kísérné, zaj, morgás, hangos véleménynyilvánítás, csendre intő csengetés. Most mégis, egy hét alatt háromszor is megtörtént!
2017. november 7. 10:54

LATORCAI JÁNOS, (az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke): - Tisztelt Országgyűlés! Kevés népe van a világnak, amely nemzeti gyásznapot is számontart. Mint annyi mindenben, mi ebben is a kevesek közé tartozunk; több gyásznapon is kénytelenek vagyunk felidézni hazánk és a magyarság tragédiáit. Holnap az 1956. októberi forradalom és szabadságharc vérbe fojtásának emléknapjára, a kommunista diktatúra jármából fejét felemelő és néhány napra kitörő, a szabadság mindennel összehasonlíthatatlan érzését megismerő magyar nép újra járomba hajtására emlékezünk. Azokra az ismert és ismeretlen hősökre emlékezünk, akik életüket áldozták azért, hogy ma egy független és demokratikus jogállamban élhessünk!

- A visszaemlékezésekből tudjuk, hogy 1956. november 4-e ködös, már a telet idéző vasárnap volt. Az emberek békésen és reménykedve várták a hétfői napot, a munkakezdést. Az ország dolgozni, élni akart, megmutatni, hogy képes a romokból a hazát újjáépíteni. Sajnos erre esélye sem volt. Többszörös árulás áldozatai lettünk! A két nagyhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió már korábban megegyezett sorsunkról, a belső árulás és az ország eladása pedig végleg megpecsételte a forradalom sorsát. A bekövetkező végzet feltarthatatlanul közeledett.

- A szabad Kossuth és Petőfi rádió hajnali műsorát 5 óra 20 perckor tragikus szózat szakította félbe:„Figyelem! Figyelem! Itt Nagy Imre beszél. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.”

- A Himnusz és a Szózat felcsendülő hangjai ritkán voltak ilyen aktuálisak! Az önkény, a szovjet tankok eltiporták 1956 októberének csodálatos forradalmát! November 4-e után a terror soha nem látott hulláma következett. Fiatalok sokaságát hurcolták el a Szovjetunióba, százaknak a bitófa jutott osztályrészül; több mint kétszázezren hazánk elhagyására kényszerültek, nekik az emigráció, az idegenbeli sors lett életük része, és sokak már csak holtukban érinthették meg újra a magyar földet.

- Képviselőtársaim! Emlékezzünk azokra az ismert és ismeretlen magyar hősökre, áldozatokra, akik mindenüket feláldozták hazánk sorsának jobbra fordításáért. Kérem, álljanak fel, és ne feledjék, ha emlékezetünkben megtartjuk őket, örökké élni fognak! (A teremben lévők néma felállással adóznak az áldozatok emlékének.) Köszönöm szépen!

 

Magyar tudomány ünnepe!

 

LATORCAI JÁNOS, (az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke): - Tisztelt Országgyűlés! 192 évvel ezelőtt, 1825. november 3-án gróf Széchenyi István birtokainak évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság alapításának céljára, lehetővé téve ezzel a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. Az Országgyűlés 2003-ban törvénnyel deklarálta e nap jelentőségét, felvállalva, hogy a tudománynak a társadalomban betöltött szerepét kiemelkedően fontosnak, a tudomány művelése és fejlesztése érdekében végzett tevékenységet elismerésre és támogatásra méltónak tartja. A 2003. évi XCIII. törvény értelmében ez a nap a magyar tudomány ünnepe. Az ünnepnapot egy hónapon át tartó országos tudományos programsorozat követi, amely igyekszik az érdeklődők számára minél szélesebbre tárni a tudás kapuját.

- Képviselőtársaim! A magyar kutatók, tudósok évszázadok óta jelentős mértékben járulnak hozzá az emberiség tudományos ismereteinek gyarapításához, emellett meghatározó szerepet töltenek be a hazai és a nemzetközi felsőoktatásban, a gazdasági életben is. Ehhez Magyarország Alaptörvényében biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá a tanulás és a tanítás szabadságát is.

- Képviselőtársaim! A néhai magyar tudósok közül hadd emeljem most ki Arany Jánost, akinek idén ünnepeljük születése 200. évfordulóját. A magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb egyénisége mint irodalomtudós és tudományszervező töltötte be a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári posztját. Ő és a hozzá hasonló személyiségek ékesítik a magyar tudomány panteonját és szolgálnak példaképül a jelen és a jövő tudósainak számára. Tisztelettel és elismeréssel gondolunk valamennyiükre!

 

Reformáció 500, -  a megújulás lendülete.

 

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ, (KDNP): - Tisztelt Országgyűlés! Történelmi pillanat részesei lehetünk ma, hiszen pontosan ötszáz évvel ezelőtt, 1517. október 31-én szegezte ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára híressé vált 95 tételét, és ezzel a szimbolikus mozzanattal kezdődött el a reformáció. Ebben az évben erre az ötszáz éves lelki, társadalmi és kulturális mozgalomra emlékezünk. Ebben az ünnepi, jubileumi évben szeretnénk a középpontba helyezni azokat az értékeket, amelyek olyan radikális változásokat hoztak, hogy mind a mai napig érezzük hatását. Ám az emlékezés mellett a kerek jubileumi évforduló lehetőséget teremt arra is, hogy a reformációs megújulás lendületével munkáljuk a jövendőt.

- Képviselőtársaim! A reformáció egyszerre hordozza magában a megújuló személyes hit Isten-élményét és a társadalmi megújulás lehetőségét. Olyan társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális hatása volt, amely a mai napig meghatározza és befolyásolja gondolkodásunkat, értékrendünket, kultúránkat. A reformáció az egész nyugati civilizációt, kultúrát és társadalmat átformáló, megújító erőként jelent meg, amelynek ma is aktuális következményei velünk élnek.

 - Képviselőtársaim! A reformáció rendkívül gyorsan elterjedt Magyarországon már a XVI. század első felében, és olyan radikális változást hozott, amely a magyarság megmaradásában játszott alapvető szerepet, magyar anyanyelvünk, nemzeti kultúránk, könyvkiadásunk, iskolarendszerünk, nemzeti identitásunk és nemzeti szuverenitásunk megteremtésében, megőrzésében és megvédelmezésében. Magyar reformátoraink fáradhatatlan munkájukkal szolgálták a lelki megújulást, a magyar anyanyelvi kultúra megteremtését és magyarságunk megmaradását. Köszönet a reformáció egyházainak, hogy öt évszázad óta, alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt rendületlenül szolgálták, szolgálják a magyar hazát, s oktatási, szociális és egészségügyi intézményrendszerükkel az egész magyar népet.

- Képviselőtársaim! A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakciója nevében örömmel üdvözlöm azt a kormányzati és egyházi szándékot, hogy a reformáció 500. emlékéve ne elválasszon, hanem összekössön minden olyan magyart és minden olyan erőt, akik és amelyek Magyarország és a Kárpát-medencei magyarság megújulását, a nemzet megmaradását kívánják szolgálni. Így ma is érvényes Bethlen Gábor erdélyi református fejedelem gondolata: „Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánjuk!” Ma is minden erő és akarat összefogására, együvé fogására és megvédelmezésére van szükség annak érdekében, hogy megmaradjunk. Ennek a megmaradásnak pedig az alapja a megújulás. Lelki megújulásra van szükség egyéni és közösségi életünkben, amint ezt az Alaptörvényünk is deklarálja. Ezt kell előmozdítanunk, segítenünk és szolgálnunk mindnyájunknak, és akkor remélhetjük, sőt bizonyosak lehetünk abban, hogy céljaink megvalósulnak, Magyarország erős és büszke ország lesz, utódaink számára biztonságos otthon marad, és hogy „a magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez”.

- Tisztelt Országgyűlés! Azt kívánom, azt kívánjuk, hogy a reformáció fél évezredes évfordulója az emlékezésen túl adjon új lendületet a nemzet megújulásának és minden erőt összefogó egységének! Ma, az 500. évfordulón hálásan emlékezünk. Hálásan emlékezünk a wittenbergi, a budapesti, a genfi és a többi emlékezővel együtt, és mindezért, mindenért soli Deo gloria ‑ egyedül Istené a dicsőség! 

Bartha Szabó József
  • Antall József és Sargentini
    Amikor nagy a zűrzavar, a cosmos helyett chaos van, amikor a szervezetlen rotyogás uralkodik, nem árt, ha fogódzót keresünk.
  • Szögi Lajos-emléknap
    Nem szép a történet, és nem lehet neki semmilyen fölemelő jelleget adni, nem mutatható fel körülötte jövőbemutató érték.
MTI Hírfelhasználó