Unalom száműzve!
Hamarosan kezdődik az Országgyűlés őszi ülésszaka. Lesz miről tárgyalni, elmélkedni, szidni, dicsérni. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes már elküldte Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének a kormány őszi ülésszakára vonatkozó törvényalkotási programjának fő vázlatát.
2018. szeptember 10. 10:31

39 új j törvényjavaslat szerepel a listán. Igazságügyi Minisztérium: 9, Emberi Erőforrások Minisztériuma: 6, Innovációs és Technológiai Minisztérium: 5, Pénzügyminisztérium: 4, Agrárminisztérium: 3, Honvédelmi Minisztérium: 3, Miniszterelnökség: 3, Belügyminisztérium: 2,  Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter: 2, Külgazdasági és Külügyminisztérium: 1,  Miniszterelnöki Kabinetiroda: 1.

Az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelően a program nem tartalmazza a nemzetközi szerződésekkel összefüggő törvényalkotási feladatokat, s menetközben aktuális eseményekre reagálva is gyarapodik a száma.

 

Igazságügyi Minisztérium

Törvényjavaslat a szerzői jogról szóló törvénynek a vakok, a látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló módosításáról.

Célja a szerzői és a szomszédos jog védelmében részesülő egyes műveknek és más teljesítményeknek a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okokból használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjáról, valamint az információs társadalomban s szerzői jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló EU 2017/1564 irányelvnek való megfelelés.

Törvényjavaslat a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és fokozásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény módosításáról.

A szabályozás célja a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az EU 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 2018. február 28-i EU 2018/302 rendelet végrehajtása.  

Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról.

A javaslat célja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i  2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendszer) végrehajtása érdekében szükséges egyes ágazati törvények módosításának megtétele.

Törvényjavaslat a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény, valamint az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV törvény módosításáról.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai alapján több szempontból is szükségessé vált, így a módosítás kiterjedne a kamarai választások szabályainak megújítására, az alkalmazottak kettős foglalkoztatásához szükséges keretek megteremtésére, a helyettesítés rendjének felülvizsgálatára, valamint technikai jellegű módosításokra. Koherencia-szempontú módosítást igényel az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 200. évi XLV. törvény is.

Törvényjavaslat a bírósági eljárások elhúzódása miatti igényérvényesítésről.

A szabályozás célja a bírósági eljárások ésszerűtlen elhúzódásával kapcsolatos jogsérelmek hazai fórum előtti hatékony orvoslásának megteremtése, tekintettel arra, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága a 2015. július 16-án a ”Gazsó kontra Magyarország” ügyében meghozott ítéletében a hazai eljárások időszerűségében jelentkező strukturális hiányosságok mielőbbi orvoslását, az eljárási késedelmek megelőzését és az utólagos kompenzáció hatékonyságának növelését sürgeti.

Törvényjavaslat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról.

A javaslat célja a jogalkalmazói visszajelzések alapján a Kttv. rendelkezéseinek pontosítása, a jogállási törvényekkel való összhang megteremtése.

Törvényjavaslat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról.

Az Alaptörvény hetedik módosítása miatt szükséges a törvényt módosítani, azzal összhangba hozni. A szabályozás másik célja a  Jat. hatálybalépése  óta felmerült gyakorlati tapasztalatokra figyelemmel, a jogszabályokkal szemben alkalmazandó deregulációs követelmények, további a minőségi jogalkotás egyes szempontjainak (előkészítés, indoklás, stb.) hangsúlyosabbá tétele.

Törvényjavaslat az egyes iparjogvédelmi jogszabályok módosításáról.

A szabályozás célja a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelv, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK rendelet hatályon kívül helyezésről szóló 2016. április 27-i  2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek való  megfelelés, továbbá a védjegyeljárások szabályozásának kiigazítása az eljárások hatékonyságának növelése, azok gyors és ügyfélbarát jellegének erősítése, a nemzetközi védjegyrendszerhez való kapcsolódásokat megteremtő nemzeti illeszkedési szabályok konszolidációja.

Törvényjavaslat a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvényeknek módosításáról szóló 2017.évi CXCVII.  törvénycsomagban  azon technikai módosítások elvégzésére, amelyek sarkalatos törvényi rendelkezéseket érintenek nem került sor. Hatálybalépésével azonban elengedhetetlen ezen technikai változások átvezetése az érintett rendelkezésekben is. 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Törvényjavaslat egyes családtámogatási tárgyú valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról.

Célja az örökbefogadással kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata annak elősegítése és támogatása  érdekében; a bentlakásos szociális intézményi  ellátásban való egyidejű részvétel mellett folyósított családi pótlékot érintő módisítás; a bentlakásos szociális intézményi ellátásban a fejlesztő nevelés-oktatásban való egyidejű részvétel miatt folyósított családi pótlékot érintő módosítás, valamint az anyasági támogatáshoz hasonló lehetőség biztosítása az örökbefogadó személyek számára a nagyobb életkorú  gyermekek  örökbefogadása esetén, az örökbefogadói GYES korhatárának eltörlése; az ikergyermeket nevelő szülők GYED-jogosultságának változásai, valamint az örökbefogadói díj bevezetése; az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011.évi. törvény rendelkezéseinek változásával kapcsolatos  módosítások megtétele.

Törvényjavaslat egyes oktatás tárgyú törvények módosításáról.

Célja egyrészről a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakulásáról szóló 1536/2016. számú kormányhatározattal elfogadott Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájából (DOS) következő, továbbá egyéb adatkezelési felhatalmazások beépítése, másrészről a Nemzeti Alaptanterv bevezetésével összefüggő módosítások. Emellett az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükséges állami fenntartással és a pedagógusok foglalkoztatásával kapcsolatosan felmerült egyes koncepcionális kérdések rendezése is.   

Törvényjavaslat az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról.

A javaslat célja:

1. A keresetképtelenséggel kapcsolatos szabályok pontosítása a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben emellett az egységes jogalkalmazás érdekében indokolt a törvény területi, személyi és tárgyi hatályát meghatározni. A javaslat a magyarul nem beszélő gondozottak ellátásával kapcsolatban is tartalmaz szabályokat.   

2. A gyermek védelme érdekében fontos, hogy a gyermeket ellátó háziorvos és a védőnő egymást tájékoztassa, ha a közösen gondozott gyermek veszélyezettségét észlelik. A törvény a „védőnői ellátás” fejezetben a védőnő feladatánál már nevesítette ezt, a háziorvosi feladatoknál viszont ez hiányzott. E módosítás a harmonizációt szolgálja, pontosítani kívánja az együttműködés területeit.

3. A védőnői körzetek (iskolai, területi) kialakítása, megszüntetése, módosítása esetén szükséges, hogy a körzetekre vonatkozóan a szakfelügyeletet ellátó vezető védőnők megállapításait vegyék figyelembe. A módosítás összhangot teremt a 49/2004  EszCsM rendeletben foglaltakkal.  

4. A javaslat szorgalmazza az egészségügyi alapellátáshoz tartozó  területi védőnői ellátás szabadon választhatóságának törvénnyel történő egyértelművé tevését és a terhesség-megszakítással kapcsolatos szabályok pontosítását.

Törvényjavaslat az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

A javaslat célja egyes felsőoktatási intézmények névmódosítása, soron kívüli bírósági eljárás lehetővé tétele a felvételi perekben, a diákhitel-igénylés bővüléséhez kapcsolódó és egyéb technikai módosítások megtétele.

Törvényjavaslat a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.

A szabályozás célja a sporttörvény alkalmazása során felmerült egyes alkalmazási kérdések tisztázása érdekében szükséges módosítások megtétele, a doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos rendelkezések pontosítása, kiegészítése, különös figyelemmel a követelményekből eredő kötelezettségekre, valamint a sportingatlan fejlesztéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések rendezésére.

Törvényjavaslat egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról.

A javaslat célja az egységes jogalkalmazást elősegítő és a jogszabályok összhangját megteremtő módosítások megtétele.  Emellett beemeli a szolgáltatási rendszerbe a szociális diagnózis mint szükségletfelmérő eszköz  felvételének legalapvetőbb törvényi szabályait, továbbá az egyes ellátások vonatkozásában a gyakorlati tapasztalatok alapján szükségessé váló pontosításokat  is tartalmaz. Módosításra kerül a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően a munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény, amely a Rehabilitációs Kártya kiválasztására jogosultak körét bővítené. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításának oka az oktatási tolmácsolási órakeret megemelése, az általános iskolai tolmácsolás lehetővé tétele érdekében. A tanodák hazai rendszerben történő működésének, finanszírozásának  szabályozása pedig további módosítási feladat.    

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Törvényjavaslat a tudományos  kutatásról és innovációról szóló 2014,. Évi LXXVI. törvény, valamint  kapcsolódó egyéb   törvények   módosításáról.

Indoklása szerint a 2015 január 1.én hatályba lépett KFI szabályozás – különösen az egyetemek álláspontja szerint – a központi költségvetési forrásból származó támogatások felhasználásával is létrejövő szellemi alkotások állami tulajdonban tartására vonatkozó szabályok megerősítésével  egy meghaladottnak vélt problémakört élesztett újra, amelyet rendezni kell.  A módosítás kapcsán a nemzetközi felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása is szükséges.

Törvényjavaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást és a víziközmű-szolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók integrációja, valamint a közszolgáltatással kapcsolatos feladatellátás szabályainak időszerű felülvizsgálata indokolja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítását.  Ezen felül az egyes hulladékgazdálkodási szabályozási elemek pontosítása is szükséges a gyakorlat által felvetett szempontok alapján.

Törvényjavaslat egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról.

A szabályozás célja:

- annak biztosítása, hogy csak azokban az esetekben legyen szükséges telephely biztonsági tanúsítvány beszerzésére, amikor a szerződés során „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítésű adat kerül bemutatására vagy átadására a beruházás megvalósításában közreműködő vállalkozónak, alvállalkozónak, 

 -  a nukleáris létesítménnyel összefüggő engedélyezési eljárásokra szereplő adatok nyilvánosságra hozatalára (közadat-igénylés teljesítésére) vonatkozó szabályok szigorítása,   

-  biztosítani azt, hogy a hálózati csatlakozási szerződéssel már rendelkező erőművek a megvalósítási (építési, szerelési, üzembe-helyezési) fázisban is csatlakozhassanak az átviteli hálózatra,

- a rendszerszabályozási hozzájárulásra vonatkozó szabályozás diszkriminatív rendelkezésének hatályon kívül helyezése,

- a próbaüzem alatti villamos áram termelés és értékesítés törvényi feltételeinek pontosítása,

- az elmúlt időszak jogalkalmazási tapasztalataira figyelemmel szükséges rendelkezések megalkotása.

Törvényjavaslat a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról.

A szabályozás célja:

- törvényi felhatalmazás szükséges a Magyar Szabványügyi Testület részére ahhoz, hogy a szabványok bizonyos körének kedvezményes hozzáféréséről döntő szakmai bizottságot működtesse, vezesse. A felhatalmazó rendelkezést hatályos törvényben kell elhelyezni.

- a kkv-kkal kapcsolatos állami feladatok miniszteri felelősségének az új kormányzati struktúrához illeszkedő meghatározása, valamint a kapcsolódó vállalkozások definíciójának pontosítása.

- a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tevékenységének kiterjesztése vált szükségessé annak érdekében, hogy a jelenleginél szélesebb vállalkozói kör legyen jogosult igénybe venni a TSZSZ eljárását.

Törvényjavaslat egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról.

A javaslat célja a közlekedési szakterületeken történt technikai fejlesztések, a kapcsolódó jogszabályokkal  (így az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel) és nemzetközi aktussal (a belvízi hajózásban való korlátozásról szóló strasbourgi egyezmény)  való összhang megteremtése, az európai uniós jogharmonizáció végrehajtása, valamint a felmerült jogalkotási pontosítások átvezetése.

Pénzügyminisztérium

Törvényjavaslat Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról.

A szabályozás célja az Alaptörvény, valamint az államháztartásról szóló törvény alapján előírt feladat végrehajtása a 2017. évi központi költségvetés teljesülése vonatkozásában.

Törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról.

A szabályozás célja az általános közigazgatási rendtartásról szóló, valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvényekkel történő még teljesebb összhang megteremtése, a munkavédelmi törvény távmunkára vonatkozó rendelkezéseinek pontosítása, valamint a munka törvénykönyvéről szóló törvény módosítása folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás miatt.

Törvényjavaslat a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

A javaslat célja a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítási és szanálási keretrendszerének létrehozásáról szóló irányelv, a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló irányelv, a pénzpiaci  alapokról szóló EU-rendelet, az európai kockázati-tőke alapokról és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló EU-rendelet, az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló EU-rendelet, az egyszerű átlátható és  standardizált (STS) értékpapírosításról szóló rendelet, valamint a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális követelményeiről szóló rendelet módosításának a magyar jogrendszerben történő megjelenítése.

Törvényjavaslat egyes adóigazgatási tárgyú törvények módosításáról.

A szabályozás célja:

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2019. január 1-jétől átvételre kerülő - a jelenleg a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján – a törvényszéki végrehajtók hatáskörébe tartozó végrehajtási eljárások szabályozásának kialakítása,

- az egységes közigazgatási számla bevezetéséről szóló törvény megalkotása és kapcsolódó törvények módosítása, valamint

- az adózás rendjéről szóló, az adóigazgatási rendtartásáról szóló és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvények utólagos hatásvizsgálatának elvégzése alapján felmerült szabályozási problémák korrigálása.

Agrárminisztérium

Törvényjavaslat a genetikai alapokról.

Célja  - figyelemmel a vonatkozó nemzetközi szerződésekben és a közösségi jogban foglaltakra - a magyar állattenyésztés és vetőmag-ellátás szakmai hagyományainak megőrzése,  a növényi- és állatenergetikai erőforrások védelme, a kiváló minőségű szaporító anyagok és állati termékek előállítása, a mezőgazdasági-, élelmezési célból folytatott és társadalmi szempontból hosszútávon  fenntartható állattenyésztés biztosítása. További cél a piacképes, kiváló  minőségű és az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelő termék előállítása, valamint az állattenyésztésben helyes tenyésztési módszerek alkalmazása érdekében a vetőmag és az állattenyésztési szabályozás újrakodifikálása.

Törvényjavaslat egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról.

A szabályozás célja egyrészt az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, továbbá a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadgazdálkodásról szóló 1996. évi LV. törvény szakterületi összehangolást segítő technikai jellegű módosítás megtétele. A hatályos erdőtörvény alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai alapján a társult erdőgazdasággal kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata ugyancsak indokolt. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCIX. törvény módosítása a hegyközségi rendszer hatékonyságát növelő szakigazgatási kérdések rendezése, míg a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása a megalkotandó eredetvédelmi törvénnyel való összhang megteremtése érdekében indokolt.   

Törvényjavaslat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról.

A szabályozás célja az élelmiszerbűnözés megállítása: az élelmiszer-rendészek számára rendelkezésre álló kényszerítő eszközök körének bővítése, az élelmiszer-rendészek oktatása, képzésére vonatkozó szabályok megalkotása, továbbá a szankciós szabályok módosítása, az eltiltás lehetőségének szélesebb körben való alkalmazásának lehetővé tétele.

Honvédelmi Minisztérium

Törvényjavaslat egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról.

A szabályozás elsődleges célja a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításához szükséges közjogi keretek megteremtése. Célkitűzés továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításával az Önkéntes Honvédelmi Előképzés bevezetésével kapcsolatos közjogi keretek kialakítása, szabályozása. Szükséges továbbá a Katonai Rendészet rendeltetését, feladatát és jogosultságát meghatározó szabályok pontosítása, valamint a Haderőfejlesztési Programmal összefüggő  feladatok ellátásának biztosítása.  

Törvényjavaslat egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról.

A javaslat célja a Magyar Honvédség személyi állományát, valamint általánosságban a honvédelem ügyét érintő kérdések szabályozása a következő törvények módosításával:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításának célja a jogállási törvények külföldi szolgálat miatt adható illetmény-, illetve fizetés nélküli szabadságra vonatkozó szabályozásának egységesítése,

- a személyi jövedelemadóról szóló l995. évi CXVII. törvény módosításának célja a Hjt.-hez kapcsolódó pontosítások átvezetése,

- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása, amely többek között tartalmazza a honvédek illetményemelésére, az állományba kerülésre, az előmenetelre, az önkéntes tartalékos szolgálat ösztönzésére, illetve a jogalkalmazás során felmerült gyakorlati problémák kezelésére irányuló rendelkezéseket.  

Törvényjavaslat a honvédelmi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosításáról.

A szabályozás célja a baleseti járadék, a kiegészítő támogatás, valamint az egészségkárosodási ellátás gyakorlati alkalmazása során szükségessé váló  törvénymódosítás, valamint a Befogadó Nemzeti Támogatás tervezéséhez szükséges adatkezelés jogi feltételeinek megteremtése. A szabályozás további célja  az önkéntes tartalékos állomány toborzásának megkönnyítése érdekében a hadköteles nyilvántartásban szereplő adatok e célra történő felhasználásának lehetővé tétele, valamint az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletéhez (általános adatvédelmi rendelet) kapcsolódó új Infotv. szabályozásával összefüggő jogharmonizáció.

Miniszterelnökség

Törvényjavaslat egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról.

A törvényjavaslat  a következő kérdésköröket rendezi:

- állami vagyonkezelő felállítása, illetve jogutód nélkül megszűnt (állami tulajdonú) jogi személyek vagyoni helyzetének jogi rendezése,

- a szerzői jogosultságok alanyai könnyebb azonosíthatóságának biztosítása bizonyos adatok kötelező nyilvántartásba vételének előírásával és a nyilvántartás kialakításával,

- ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultak műveinek (un. árva művek) felhasználásához szükséges engedély a mű átdolgozására

- a munkaviszonyban létrehozott építészeti (vagy más) alkotásokkal kapcsolatban a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyoni jogok rendezésének vizsgálata.

Törvényjavaslat az egyházak vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény, valamint ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról.

A szabályozás célja: az Alkotmánybírósági döntéseinek való megfelelés:

- az egyházi elismeréssel összefüggő egyes rendelkezések – Ehtv.,Vhr. -  (időbeliség, létszám) nemzetközi megállapodásokkal összhangban történő módosításával (23/2015. ÁB határozat),

- az Országgyűlés bevett egyházi  elismerésekre vonatkozó döntése elmulasztása jogkövetkezményeinek szabályozásával (36/2017.AB határozat),

- annak biztosításával az adózók számára, hogy a rendelkező nyilatkozatuk kedvezményezettjeként valamennyi vallási közösség közül választhassanak (17/2017 AB határozat).

Törvényjavaslat a 2012. évi népszámlálásról.

A javaslat célja a 2021. évi népszámlálás eszmei időpontjával, időtartamával, végrehajtásának módjával és adatköreivel kapcsolatos szabályozás megalkotása.

Belügyminisztérium

Törvényjavaslat arendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatalos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  2015. évi XLII. törvény módosításáról.

Célja a 2019. január 1-jével beálló teljes illetményemelést tartalmazó bértábla, az életpálya I. pillére teljes körű megvalósítása, illetve a törvény hatálybalépését követő időszak gyakorlati tapasztalatai alapján szükséges a törvény módosítása.

Törvényjavaslat  egyes belügyi tárgyú törvények módosításról.

A szabályozás célja egyrészt jogharmonizációs kötelezettség teljesítése, másrészt a különböző ágazati törvényekbe foglalt rendelkezések pontosítása.

Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Törvényjavaslat az állami vagyongazdálkodással kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

A szabályozás célja a jogalkalmazói tapasztalatok alapján szükséges módosítások megtétele.

Törvényjavaslat a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról.

A javaslat célja a határon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi 2018/644 rendelettel kapcsolatos jogszabályi összhang megteremtése. 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Törvényjavaslat egyes külügyi igazgatás tárgyában született törvények módosításáról.

A javaslat célja a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálybalépését követően a külügyi igazgatás és a külszolgálati működés megváltozott rendszerével összefüggésben egyes kapcsolódó, illetve érintett törvényeknek a módosítása.

Miniszterelnöki Kabinetiroda

Törvényjavaslat a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016 évi CLVI. törvény módosításáról.

A javaslat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központra vonatkozó rendelkezéseket pontosítását és kiegészítését szorgalmazza.

Bartha Szabó József
MTI Hírfelhasználó