A geotermikus energia jelentős természeti kincsünk
Az ideológiavezérelt technológia-fejlesztés ideje hamarosan lejár és visszatér ismét a józan ész korszaka. A geotermikus villamosáram termelése a hektikusan változó világban az egyetlen tervezhető projekt – jelzi Anisits Ferenc.
2022. szeptember 6. 12:42

A zöld jelzővel fémjelzett szavak még messze nem jelentenek ökológiailag kifogástalan és fenntartható fogalmakat. A fenntartható termékekért, a környezetbaráti életvitelért és a zöld innovációkért folytatott harcot a zöld politikusok gyakran dogmatikus állításokkal vívják. A „ökohazugságok“ többnyire azt a benyomást igyekszenek bennünk kelteni, hogy léteznek egyszerű válaszok a bonyolult és nyitott kérdésekre. Aligha van még egy téma, amelyben az ellentétes vélemények olyan heves érzelmekkel ütköznének, mint a kímaváltozás. Valóban fenntartható az e-mobilitás? Mégis zöld az atomenergia? Milyen szerepet játszik a világ túlnépesedése a klímafelmelegedésében és a globalizáció a Föld energiaforrásainak kimerítésében? Alternatíva nélküli-e a megújuló energiaforrás a nap- és szélenergia? Prof. Dr.-Ing. Anisits Ferencet kérdezzük a geotermikus energia hazai perspektíváiról.

– A fosszilisból a megújuló energiahordozókba történő átállásban Németország nyomában járunk, amely a nap- és szélenergia hasznosítását favorizálja. Helyes-e számunkra a német nemzeti stratégia szimpla másolása?

– Konfucius bölcs mondását tartom megszívlelendőnek: a gondolkodás a legnemesebb, az utánzás a legostobább, a tapasztalatszerzés a legkeservesebb.
A megújuló és fenntartható energiaforrások hasznosításánál a zöld politikusok fókusza egyedül a nap- és szélenergiára irányul. A valóságban azonban minden ország különböző adottságokkal és erőforrásokkal rendelkezik, amely szükségszerűen más optimális koncepciókhoz vezet. A tengerparti és hegyes domborzatú országok természetszerűen előnyösen hasznosítják a szél energiáját. Hazánk széltérképe kijózanítóan szegényes, hiszen az átlagos szélsebesség évi átlagai csupán 2-4 m/s között változnak. Ez a mérsékelten szeles vidékek közé sorolható. A napsütéses órák száma hazánk területén 2000 és 2500 óra, amely kedvező és alkalmassá teszi a napenergia-hasznosító rendszerek létesítését. Természetesen mindkét technológiának elkerülhetetlenül speciális előnyei és hátrányai vannak.

– A hazai természeti adottságok és a technikai lehetőségek figyelembevételével kínálkoznak egyáltalán más energiaellátási koncepciók is?

– Természetesen létezik a ma leginkább elterjedt primér energiaforrásoknak, a nap- és szél-energiának egyik alternatívája a geotermikus energia. A bolygónk egyik legfontosabb hőerőforrása a Föld belső hőjéből származó hatalmas mennyiségű megújuló energia. Ennek a temérdek földhőnek 99%-a 1000 °C-nál forróbb. Még a maradék 1%-a is melegebb, mint 100°C. A geotermikus energia elegendő lenne az emberiség energiaszükségletének két- és félszeresét fedezni. Mindeddig a geotermikus energia használata összehasonlításban elhanyagolhatóan csekély. Pedig ez lehetne a megoldás az emberiség égető energiaproblémájára.
A geotermikus források használati formái különbözőek. A felszínhez közeli földhőt 400 méter mélységig hasznosítja az ember a mezőgazdaságban (üvegházak fütésére), lakások, lakótelepek fütésére és villamos energia termelésére. A termálkútból feltörő vizet gáztalanítják, sótartalmát eltávolítják, a felhasználás helyére szivattyúzzák, a lehült vizet pedig vízvezetékbe vezetik. Mivel a felső-pannoniai réteg átlagosan csupán 300 méter vastag, így 100-200 méterig terjedő zóna energiatartalma Magyarország szinte teljes területén feltárható és kitermelhető kis mélységű hőcserélő kutakkal s az ezekre telepített hőszivattyúkkal.
A nagy mélységű geotermikus technológia EGS (Enhanced Geothermal System) a földhő használatának teljesen más dimenziója. A nagy mélységben elhelyezkedő forró, száraz kőzetek képezik az energiaforrást, amelyek 5 km mélységig furatok kialakításával érik el. A földfelszinen vízet préselnek a furatokon át a mélyen elhelyezkedő, porozitás és áteresztőképesség nélküli kőzetekbe, ahol a víz felhevül a mesterségesen kialakított rezervoárban, majd egy másik furaton a felszínre szivattyúzzák. A geotermikus duzzasztótavak természetes forrásokból töltődnek fel újra és újra. Ezért a geotermikus hő megújuló energiaforrás. A fenntartható a megújuló energiaforrás további megjelölése. Tudósok szerint a geotermikus energia tartalékai emberi időléptékben mérve kimeríthetetlenek. Az elvékonyodott földkéreg a Kárpát-medencében a kontinentális átlagnál nagyobb földi hőáramot és geotermikus gradienst eredményez. Külföldi szakértők véleménye szerint Magyarország a nagymélységű EGS rendszerek létesítésére egész Európa legalkalmasabb helyszíne. Ennek ellenére hazánkban nem került még sor geotermikus villamos erömüvek felépítésére.
Viszont jól állunk a hidrotermális geotermikus erőműtipusok létesítésében. Így Hódmezővásárhely 10 termálkutat müködtet, amely térségében a pannónai rétegek alján 110°C hömérséklet uralkodik. Ez még nem teszi lehetővé a gőz és ezzel a villamosáram termelését. Tudomásom szerint Magyarországon több száz helyen hasznosítják a magasabb hőmérsékletü hévízet fütési célokra. Mindezek ellenére a geotermikus villamosáramtermelés máig a hazai energiagazdaság mostohagyermeke és egyúttal reményhordozója.

– A hozzáférés a legtöbb geotermikus energiaforráshoz nehéz és nem kifizetendő. Léteznek reális becslések a világon kitermelhető potenciálra? Hol üzemelnek geotermikus erőművek a világon?

– A geotermikus erőművek jelenleg az egész világon csak 12,7 gigawatt (GW) áramot termelnek. Reális becslések szerint a geotermikus erőművek potenciálja 0,035 és 2 Terrawatt (TW) között variál. Számos geotermikus erömű üzemel világszerte: Izlandon Nesjavellir-ben, Franciaországban Soultz-sous-Fores-ben, Münchenben a legnagyobb áll építés alatt stb.
Európában erősen terjed az EGS technológia kiépítése, különösen intenzíven Hollandiában, Törökországban és Olaszországban.

– A geotermikus projektek meglehetősen költségesek. Milyen összköltségekkel kell számolni egy beruházásnál és hány év alatt térülnek meg ezek?

– Az 1 megawatt teljesítményü geotermikus erőmü építési összköltsége 2,5 és 5,0 millió USD között mozog. A befektetés felét általában mélyfurás emészti fel. Mivel Magyarországon a földkéreg vékonysága következtében nem szükséges 2000 m-nél mélyebbre fúrni, ennek megfelelően kisebb költségekkel lehet számolni. Az amortizációs időt durván 10 és 20 évre becsülöm.

– Milyen előnyök szólnak a geotermikus energia mellett?

– A geotermika megbízható, folyamatosan rendelkezésre álló energiaforrás. Az erőmű teljesítménye nagy pontossággal előre meghatározható. Mindez a villamosáram termelésénél a nap- és szélenergiánál, ahol az időjárás és a napszakváltás nagy szerepet játszik, nem mondható. Nem fejtem ki részleteiben, hanem csupán felsorolom a geotermikus energia előnyeit. Ide tartozik, a folyamatos villamosáram-szolgáltatás, nyersanyagfüggetlenség (ritka fémföldek nélkül), a kis területigény, a hálózati frekvencia-stabilitás biztosítása (digitális áramhálózat kiépítése szükségtelen) és a lokális autonomia.

– Beszéljünk a hátrányokról is! Milyen környezetszennyeződés és labilitás a földkéreg felső rétegeiben léphet fel a geotermikus üzemnél?

– A földfelszin alatt számtalan klimagáz létezik. A geotermikus hő hasznosításánál egyes gázok kiszivárognak a felszínre és elillannak a légkörbe. A geotermikus hőerőművek közelében ezek az emissziók tendenciálisan magasabbak. Az erőművek csekély mértékben kén-dioxidot és szilicium-dioxidot bocsájtanak ki. A rezervoárban mérgező nehézfémek léphetnek fel nyomokban, mint higany, arzén és bor. A geotermik-hez kötődő szennyeződés azonban nagyon alacsony és parányi töredéke annak, amely szén- és kőolaj kiaknázását kíséri. A Union of Concerned Scientists vizsgálatai nem fedeztek fel egyetlen a geotermik által okozott vízszennyeződés esetét sem az USA-ban.
A geotermikus erőművek építésénél sérülhet a földréteg stabilitása. Ez Németországban és Új-Zeelandon a földfelszin süllyedéséhez vezetett. Ezenkívül földrengéseket okozhatnak hidraulikus betörések, amelyek az EGS technológia bevezetésével jelentősen csökkentek.

– Hogyan látja a geotermikus energia középtávlatú jövőjét?

– Összegezve megállapítható, hogy a geotermikus energia tiszta energiaforrás, amely elterjedése ma még a magas költségek miatt lassú ugyan, de ma már feltartóztathatatlan. A geotermikus áramtermelés a villamosáram árának és keresletének (e-mobilitás) rohamos növekedésével már rövid távon versenyképessé válhat. A geotermikus energia óriási készletei évszázadokra elegendőek. Kitermelésének módszerei, eszközei az olajiparban kidolgozottak, amely ösztökélő diverzifikációt az kőolaj-iparágban hosszútávú stratégiájában eredményezhetne. Átgondolt gazdaságpolitikai intézkedések nyomán (kutatás, fejlesztés és beruházások támogatása útján) a geotermikus villamosáramtermelés Magyarországon is hamarosan az energetikai fejlesztések fő sodrába kerülhetne.
A geotermikus technológia befolyása az energia-rendszerünkre a jövőben nagymértékben függ a technológiai továbbfejlesztésektől, az energiaáraktól és a szubvenciós politikától. Manapság senki sem tudja, hogy milyen változások történhetnek a következő évben. A litiumkarbonát ára 2022-ben a 2021-es ár ötszörösére szökött fel. Ha ma már német vezető politikusok is a Black-out (villamos áram kiesését) vizionizálják és az e-autók feltöltésének korlátozását mérlegelik áramhiány miatt, akkor nem lehet többé trendekben gondolkodni.

Anisits Ferenc, a dízelmotorok
 

Anisits Ferenc – parameter.sk


Abban azonban biztos vagyok, hogy az ideológiavezérelt technológia-fejlesztés ideje hamarosan lejár és visszatér ismét a józan ész korszaka.
A geotermikus villamosáram termelése a hektikusan változó világban az egyetlen tervezhető projekt.  

gondola
 • Tusványos örvényei
  Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
 • A szerencsétlen lord major
  A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
 • Itália is a konzervatív erőkre számít
  A jövendő olasz kormány összes pártjával régi és jó kapcsolatot ápol a magyar kormány, ezért nem lesz nehéz együttműködni olyan kérdésekben, mint az illegális bevándorlás elleni fellépés vagy a családpolitika - hangoztatta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az MTI-nek az Olasz Konzervatívok. Európa, identitás, szabadság című konferencián, amelyen felszólalt Rómában pénteken.
 • Gazdasági válság radikális szélsőségekkel
  Az emberek félnek a közelgő téltől. Úgy, ahogy békeidőben még soha. A legnagyobb problémájuk nem a magyar és lengyel jogállamiság állítólagos hiányossága. Ezzel csak az Európai Parlament balliberális képviselőinek mindenre elszánt elitegységei vannak elfoglalva. Irigyeljük a problémáikat – írja Horváth József.
 • Orbán: hazudtak Brüsszelben az európai embereknek
  Hazudtak Brüsszelben az európai embereknek, amikor azt mondták, hogy a szankciókat nem terjesztik ki az energiára és azok az ukrajnai háború gyors lezárását eredményezik majd - mondta a miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
MTI Hírfelhasználó