Amit a családi pótlékról tudni kell..!
Családi pótlékra jogosultak köre. Feltételei. Összege. Igénylése. Folyósítása. Bejelentési kötelezettség.
2005. február 21. 14:45
A családi pótlék olyan pénzbeli családtámogatási ellátás, amelyet az állam a gyermekek nevelési és iskoláztatási költségeihez havi rendszerességgel biztosít.

A családi pótlékra jogosultak köre

Magyarországon a családi pótlékra jogosult lehet minden

1. magyar állampolgár,

2. bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóság által menekültként elismert személyek,

3. az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgára (munkavállaló, egyéni vállalkozó, diák, stb.) és családtagja, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

A családi pótlékra való jogosultság feltételei

A családi pótlék a fenti személyeket az alábbi feltételek (I-IV.) esetén illeti meg:

I.) A családi pótlékra a saját háztartásában nevelt gyermekre tekintettel jogosult:

1. a vér szerinti szülő,

2. az örökbe fogadó szülő,

3. a szülővel együtt élő házastárs,

4. a nevelőszülő,

5. a hivatásos nevelőszülő,

6. a gyám.

Ebben az esetben a fenti személyeknek csak akkor jár a családi pótlék, ha a gyermek:

1. még nem tanköteles, vagy

2. tankötelezettsége még nem szűnt meg, vagy

3.általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytat, annak a tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét.

A családi pótlék megállapítása során saját háztartásban nevelt gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is

1. aki átmeneti jelleggel tartózkodik a háztartáson kívül kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése miatt;

2. akit 30 napot meg nem haladóan szociális intézményben helyeztek el;

3. aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül, vagy szülőjével együtt családok átmeneti otthonában tartózkodik.

II.) A gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel jogosult a családi pótlékra:

1. a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg

2. a vagyonkezelő eseti gondnok.

A családi pótlék azonban ebben az esetben is csak akkor illeti meg a fenti személyeket, ha a gyermek

1. még nem tanköteles; vagy

2. tankötelezettsége még nem szűnt meg; vagy

3. általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytat, annak a tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét.

III.) A Magyarország területén működő szociális intézményben elhelyezett gyermek esetén a szociális intézmény vezetője jogosult a családi pótlékra.

IV.) A családi pótlékra saját jogán jogosult:

1. a 18. életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy feltéve, ha utána 18. életévének betöltéséig magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak;

2. általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytató nagykorú személy annak a tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét, ha

3. mindkét szülője elhunyt;

a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt;

kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből;

a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg.

Ugyanazon gyermek után járó családi pótlék mindig csak egy jogosultat illet meg, azaz csak egy személy részére folyósítható.

Ha a gyermek együttélő szülők háztartásában él, a családi pótlékot - együttes nyilatkozatuk alapján - bármelyik szülő igényelheti, nyilatkozatuk szerint, gyermekenként. Amennyiben a szülők ebben a kérdésben nem tudnak megállapodni, az ellátást igénylő szülő személyéről - kérelemre - a gyámhatóság dönt .

Életkori feltételek

A közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekek után a családi pótlék 2003. szeptember 1-je és 2004. augusztus 31-e közötti időtartam alatt annak a tanévnek a végéig járt, amely alatt betölti a 22. életévét. 2004. szeptember 1-jétől annak a tanévnek a végéig folyósítják az ellátást, amelynek időtartama alatt a tanuló betölti a 23. életévét.

A családi pótlék összege

A családi pótlék összegének emeléséről az országgyűlésnek legalább évente egy alkalommal döntenie kell .2005. január 1-jétől a családi pótlék havi összege:

1. egygyermekes család esetén 5100 forint,

2. egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 6000 forint,

3. kétgyermekes család esetén gyermekenként 6200 forint,

4. két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 7200 forint,

5. három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 7800 forint,

6. három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 8400 forint,

7. tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 13 900 forint,

8. tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után, valamint a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek, feltéve, ha utána tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak személynek 15 700 forint,

9. gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetében 7200 forint,

10. az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytató nagykorú személynek, annak a tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét (akinek mindkét szülője elhunyt, akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt, aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből, akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg) 7200 forint.

A családi pótlékot - függetlenül az igénylés és megszüntetés időpontjától - teljes hónapra kell megállapítani és folyósítani. Ezen felül minden év július hónapra a jogosultak a fent megjelölt összeg kétszeresét kapják meg családi pótlékként.

Kit lehet beszámítani a családi pótlék összegének számításánál?

A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából csak azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket lehet figyelembe venni,

1. aki az igénylő háztartásában él és

2. akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult, aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben résztvevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, aki saját jogán jogosult családi pótlékra;

3. aki fogyatékos és szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a gyámhivatal nem vette átmeneti vagy tartós nevelésbe és a családi pótlékot igénylő vele kapcsolatot tart fenn (nem tekinthető rendszeres kapcsolattartásnak az évenkénti egy-egy látogatás, levélírás, illetve telefonhívás) .

Ki minősül egyedülállónak?

Fontos, hogy a családi pótlék megállapítása szempontjából az a szülő vagy gyám minősül egyedülállónak: 2. aki saját maga vagy házastársa (élettársa):

3. közoktatási intézmény tanulója, vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül, rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas és nyugdíjának összege nem haladja meg a rokkantsági csoportonként megállapított legkisebb rokkantsági nyugdíj összegét és egyéb jövedelme nincs, nyugellátásban - ide nem értve a fenti pontban felsorolt rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjat -, átmeneti járadékban részesül és nyugdíjának, járadékának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és egyéb jövedelme nincs, időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendszeres szociális járadékban, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül és egyéb jövedelme nincs, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nincs.

A családi pótlék folyósításának szüneteltetése

Ha a 18. életévét betöltött személy rendszeres jövedelemmel rendelkezik, akkor a rá tekintettel, illetve a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól szüneteltetni kell mindaddig, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik A jövedelem akkor tekinthető rendszeresnek, ha legalább három egymást követő hónapban keletkezett.

A családi pótlék igénylése

A családi pótlék iránti igényt írásban - a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti - az "Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra" című formanyomtatvány, és az 1. számú pótlap kitöltésével kell előterjeszteni. A formanyomtatvány térítésmentesen beszerezhető az igényelbíráló szerveknél, illetve valamennyi települési önkormányzatnál. Az igénybejelentéshez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges tények (pl. egyedülállóság) és adatok (gyermekek számának) igazolását is. Az igénybejelentésről az igényelbíráló szerv (a Magyar Államkincstár területi igazgatósága és kirendeltsége, illetve a családtámogatási kifizetőhely ha van ilyen az igénylő munkahelyén) igazolást állít ki.

A jogosultságot minden esetben a formanyomtatványon benyújtott kérelem, az ehhez mellékelt nyilatkozatok és a benyújtott igazolások alapján bírálják el. Írásbeli nyilatkozatot az igénylőnek, azokról a körülményekről kell tennie, amelyekről nem kell igazolást benyújtani (például együttélő szülők családi pótlék igényléséről), de az igényelbírálás szempontjából jelentőségük van. Ha az igénylő igényét hiányosan nyújtja be, illetve pontatlanul tölti ki, akkor 15 napos határidővel hiánypótlásra kell felszólítani .

Az igényléskor a formanyomtatványhoz csatolni kell vagy be kell mutatni:

1. a gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonatát,

2. az igénylő és gyermek(ek) TAJ-számát igazoló hatósági igazolványt,

3. a szülővel együttélő házastárs igénylőnek a házassági anyakönyvi kivonatát;

4. az igénylő gyámnak a gyámhatóság gyámrendelő határozatát.

A családi pótlék iránt benyújtott igényeket az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Magyar Államkincstár területi igazgatósága - a fővárosban a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság - és kirendeltségei, illetve - amennyiben ilyen működik - az igénylő munkahelyén lévő családtámogatási kifizetőhely bírálja el.

Az igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

A családi pótlék folyósítása

A családi pótlék az igény benyújtásának időpontjától abban az esetben jár, ha a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Ha az igényt késedelmesen nyújtották be, a családi pótlékot visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, feltéve, hogy a jogosultsági feltételek ettől az időponttól fennálltak. A folyósításáról az igényelbíráló szerv gondoskodik.

A családi pótlékot utólag, a tárgyhónapra járó munkabér végelszámolásával egyidejűleg, más esetben a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell folyósítani a jogosult személy részére .

Bejelentési kötelezettség

A családi pótlék jogosultja az igényelbíráló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra jogosultságát vagy annak összegét érinti.

A családi pótlék folyósításának vagy szünetelésének időtartama alatt írásban be kell jelenteni:

1. a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését,

2. a gyermek, személy tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését,

3. a gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnését, szüneteltetését,

4. a 18 éven felüli gyermek, személy rendszeres jövedelmét,

5. az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét,

6. az ellátásra jogosult egyedülállóságának megszűnését,

7. az egyedülállóságot meghatározó körülmény megszűnését,

8. az ellátásra jogosult nevének vagy lakcímének megváltozását.

- sz -
Címkék:
megmondó
Világossá vált, hogy a rasszizmus ellen oly bőszen hisztériázó uniós vezéralakok egy bizonyos rasszizmus fölött szemet hunynak.
 • A demokrácia torzszülöttje
  Maga Medgyessy nevezte puccsistáknak megbuktatóit szinte percekkel leváltása előtt egyes tévéadásban. Ezt még el tudta érni miniszterelnökként.
 • Európa elesett, reconquista harc következik
  Ha valaki nagy nyilvánosság előtt közzéteszi másságát, például azt, hogy ő se nem férfi, se nem nő, azt valóságos hősként ünneplik.
 • Jézus célkeresztben
  Jézus ellen ugyanolyan gyűlölködés folyik, mint két évezrede, amikor Pilátust belerántották a bűnbe a római gyarmat helyi lakosai.
 • Kétfrontos harc Európa megvédéséért
  Egy amerikai tőzsdespekuláns széles, több kontinenst lefedő hálózatot szőtt az utóbbi negyven évben.
hírfolyam
 • Hírstart
 • Hírkereső
 • Hírlista
 • News Agent
 • Alternatív Hírportál
 • Startlap
 • A hírek
 • Hírfal
 • Hírmutató
 • Polgári Szemle
 • Időjárás
 • Bálványosimádó
 • MTI