1998: A Fidesz - Magyar Polgári Párt választási programja (48 pont)
(rövidített változat)
2002. április 6. 14:47

I. POLGÁRI JÓLÉT - MUNKA ÉS VÁLLALKOZÁS

1. AZ ORSZÁG JÖVŐJE A POLGÁROK JÖVŐJE

Magyarország polgárainak jólétét csak egy a gazdasági növekedést ösztönző, annak előnyeit mindenkire kiterjesztő politika alapozhatja meg. A tévesen alkalmazott megszorító gazdaságpolitika miatt, a polgárok erőfeszítései ellenére, a magyar gazdaság az elmúlt három esztendőben jelentős növekedéstől esett el. Változtatásra van szükségünk. Új irányt kell szabnunk, be kell hoznunk a lemaradást. Olyan gazdasági növekedést kell elősegítenünk, amely egy szűk csoport helyett valamennyi polgár számára elérhetővé teszi a gyarapodást. Olyan növekedést, amely a terhek egyenletes elosztását teszi lehetővé. Olyan növekedést, amely az ország egész területén a polgárok életszínvonalában is érezteti kedvező hatását. A polgári gyarapodás programja szerint az elkövetkező években olyan politikára van szükség, amely képes kibontakoztatni a magyar gazdaságban rejlő, legalább évi hét százalékos növekedést. Ezzel az új szemléletű gazdaságpolitikával tíz év alatt megkétszerezhető a magyar gazdaság teljesítménye. Ez a cél a polgárokkal összefogva elérhető.

2. ADÓCSÖKKENTÉSRE VAN SZÜKSÉG

Valódi, mindannyiunkat gyarapító gazdasági növekedés csak a közterhek alacsony szintje mellett lehetséges. Tarthatatlan, hogy a magyar munkaadók és munkavállalók által fizetendő járulékok és adók mértéke Európában a legmagasabbak között van. A tapasztalat azt mutatja, hogy helyesen végrehajtott adócsökkentéssel jelentősen növelhetőek az állam bevételei. A Fidesz - Magyar Polgári Párt célja: megszüntetni azt a helyzetet, hogy minden tisztességes munkával megtermelt 100 Ft-ból több mint 60 Ft az állam zsebébe vándoroljon. El kell érnünk, hogy minden száz forintból legalább hatvan a polgárokat gyarapítsa. A polgárok javára egyszeri, nagyarányú személyi jövedelemadó-csökkentést hajtunk végre. Kiszámíthatóvá, tervezhetővé, stabillá tesszük az adórendszert. A társadalombiztosítási járulék összegét csaknem felére, 25 %-ra mérsékeljük. A reális mértékű járulékokat és adókat a vállalkozók és a bérből élők sem tartják méltánytalannak. Ésszerű mértékű adó mellett nem érdemes energiát, időt fektetni abba, hogy jövedelmeinket eltitkoljuk. A kispénzűek így majd kevesebbet adóznak, és a nagyobbaknak is érdemes lesz befizetni az alacsonyabb adót és járulékot. A több bevallott jövedelem összességében több járulék- és adóbevételt hoz. Ez a növekedés további forrásait szabadítja fel. Ilyen adópolitikát természetesen csak olyan állam gyakorol, amely megbízik polgáraiban. A Fidesz a bizalomra építi politikáját.

3. EURÓPA POLGÁRAI VAGYUNK

Magyarország polgárai európai polgárok. Ezer éve otthon vagyunk Európában. Az Unióhoz való csatlakozás fő kérdése az, hogy a belépésig sikerül-e egy valóban polgárosult, az Unió lehetőségeit kihasználni képes országot teremtenünk, vagy Európa perifériájára, kiszolgáltatott helyzetbe szorulunk. Az uniós tagfelvételi tárgyalások az egész magyar társadalom, a gazdaság, valamennyi magyar polgár életét jelentősen befolyásolják. Az új kormány nagy kihívás előtt áll. A polgárok csak olyan felzárkózást helyeselnek, amely megteremti a tisztes gyarapodás esélyeit. Joggal várják el, hogy a magyar kormány a nemzeti érdekeket következetesen és határozottan képviselje. A taggá válást a Fidesz - Magyar Polgári Párt elsősorban a gazdasági felzárkózás kérdésének és nem pusztán diplomáciai ügynek tekinti.

A NATO-tagsággal Magyarország már végérvényesen helyet szerzett a fejlett nyugati országok közösségében. Így az Unióval folytatott tárgyalások célja ma már az, hogy gazdasági érdekeink érvényesítése kerüljön középpontba. A fuvarozókat, a mezőgazdasági dolgozókat, a bortermelőket, egyszóval mindazokat, akiket a tagság hátrányosan érinthet, biztosítanunk kell arról, hogy az állam nem hagyja őket magukra. Az elkövetkező években mindent meg kell tenni azért, hogy az Unió tagjaként Magyarország minél több fejlesztési támogatáshoz jusson. Az igazi eredmények azonban nem a tárgyalóasztal mellett születnek. Csak gyarapodó, polgárosodó közösségként tudunk helytállni az európai versenyben. Mi nem pusztán csatlakozni, hanem felzárkózni akarunk a fejlett európai országokhoz.

4. ESÉLY A MUNKÁHOZ

Magyarország nem mondhat le az életerős, dolgozni tudó és akaró polgárokról. Ma minden harmadik magyar család tapasztalatból tudja, hogy mit jelent a munkanélküliség. A félmillió hivatalosan nyilvántartott munkanélküli mellett majd még egyszer ennyien vannak állás nélkül. Sok kisebb településen többen vannak munka nélkül, mint ahányan dolgozhatnak.A munkanélküliség nem egyszerűen gazdasági probléma, hanem súlyos lelki teher a családok számára. Nem nyugodhatunk bele abba, hogy többszázezren kénytelenek a kilátástalanság tudatával együtt élni. A Fidesz - Magyar Polgári Párt programja a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés programja. Ezzel a politikával megteremtjük annak feltételeit, hogy öt év alatt kétszázezer új munkahely jöjjön létre.

5. TETTREKÉSZ FIATALOK

Egy kormánynak az ország jövőjéről alkotott elképzelését hűen tükrözi, hogy miként viszonyul a fiatalok pályakezdésének kérdéséhez. Tarthatatlan, hogy a munkanélküliség leginkább a fiatalokat sújtsa. Kétszeresen is nehéz helyzetbe kerül az, aki lehetőségek híján munkanélküliként kénytelen kezdeni felnőtt életét. Az ifjúsági munkanélküliség a polgárrá válás esélyét veszi el a fiataloktól. Pedig a szakképzett fiatalok Magyarország gazdaságának aranytartalékai.

Nem nyugodhatunk bele a kialakult helyzetbe. A Fidesz - Magyar Polgári Párt az állam szerepvállalását, és hathatós támogatását tartja szükségesnek mind a gazdaság, mind az oktatás területén. Így valós esélyeket kínálunk a pályakezdő fiataloknak. Vállalkozási lehetőségeiket kedvezményes hitelekkel kell növelnünk. Segítenünk kell a fiatalokat alkalmazó munkaadókat is. Súlyának megfelelő módon kell támogatnunk a szakképzést, hogy mindenkinek lehetősége legyen legalább egy szakma megszerzésére.

6. ÉLETERŐS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

A vállalkozási szellem és a vállalkozói tenni akarás több megbecsülést érdemel. A kormány politikája érdemtelenül elhanyagolta ezt a területet. Az elmúlt esztendőkben a polgárok százezreinek kenyeret adó, újító, rugalmas hazai kis- és középvállalkozások hátránya tovább nőtt a nagy és erős cégekkel szemben. Az évről-évre rosszabbodó feltételek és a követhetetlenül változó jogszabályok miatt a polgárok tömegesen adták vissza vállalkozási engedélyeiket.

A Fidesz - Magyar Polgári Párt kiemelten fontosnak tartja, hogy a magyar polgárok ne veszítsék el vállalkozó kedvüket és saját jövőjükbe vetett hitüket. Ezért készen állunk a gazdaságot hátrányosan érintő aránytalanságok megszüntetésére. A kis- és középvállalkozások számára is megnyitjuk a lehetőséget a gazdasági növekedésben, a munkahelyteremtésben és a gyarapodásban való jogos részesedésre. Egyszerű, kiszámítható adózási szabályokra van szükség. A polgári középrétegeket gyarapító kis- és középvállalkozásokat csökkentett adminisztrációval, alacsonyabb járulékokkal, beruházások ösztönzésével, állami beszállítói megrendelésekkel és kedvező hitellehetőségekkel kell támogatni.

7. GYARAPODÓ CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK

Csak az az ország lehet gazdag, amelynek polgárai is jólétben élnek. A családi vállalkozások száma és társadalmi helyzete egy ország gazdasági erejének érzékeny fokmérője. A kisvállalkozások között sajátos helyet foglalnak el a családi alapon szerveződő vállalkozások. A jól működő piacgazdaságokban ez a vállalkozási forma a gazdaság egyik alappillére.

Javítanunk kell a családi vállalkozások helyzetén. Egy polgári társadalomban a családi és gazdasági kapcsolatok harmóniájának megteremtésében a jogrendszernek is aktív szerepet kell vállalnia. A jelenleginél jelentősen egyszerűbb szabályok szükségesek a családi vállalkozások ösztönzésére, sajátos helyzetük, fontos társadalmi szerepük elismerésére.

8. ÖSZTÖNZŐ BEFEKTETÉSEK

A gazdaság egészséges növekedéséhez, új munkahelyek teremtéséhez feltétlenül szükség van a külföldi befektetések ösztönzésére is. Fontos tény, hogy a jelenlegi gazdasági növekedés fele hét multinacionális cég 1994 előtt indított zöldmezős beruházásának többlet-teljesítményéből származik. A növekedés további egynegyedét pedig kisebb volumenű külföldi befektetések biztosították. Komoly gond azonban, hogy a külföldi beruházások egy része nem illeszkedik megfelelően a magyar gazdasági környezetbe. Hazai beszállítók híján számos cég növeli a behozatali igényt, s ez rontja a fizetési mérleg egyensúlyát. A stratégiai célokat indokolatlanul feláldozó, csupán a gyors és egyösszegű állami bevételre figyelő magánosítás hátrányos következményeit mára már mindnyájan tapasztalhatjuk. A rossz döntések árát - például indokolatlanul magas energiaárak formájában - a polgárokkal fizettetik meg.

A Fidesz - Magyar Polgári Párt a polgárok és a nemzet hosszú távú érdekeinek mindenkori figyelembe vételével tartja szükségesnek a stratégiai célú külföldi tőkebefektetések ütemének fenntartását. A külföldi zöldmezős beruházások ösztönzése különösen sokat segíthet az ország felzárkózni kívánó régióin. Szabályozók segítségével, megfelelő privatizációs politikával biztosítható a külföldi befektetések harmonikus beilleszkedése a magyar gazdaságba. A hazai vállalkozásokat pedig abban kell segíteni, hogy mielőbb alkalmassá válhassanak a beszállítói, bedolgozói és kooperációs szerepkörre. Józan magánosítási politikával jelentősen javíthatók a hazai befektetők esélyei.

9. MEGFÉKEZETT ÁRAK

A magyar polgárok évtizedek munkája után végre erőfeszítéseik eredményét is látni szeretnék. Belenyugodhatunk-e abba, hogy a jólét kevesek kiváltsága, míg a terheket a többség viseli? Egy kétgyermekes család jövedelmének reálértéke ma harmadával kevesebb, mint 1994-ben, miközben az infláció mértéke 1994-hez képest semmit sem csökkent. A forint értéke három év alatt a felére zsugorodott. A polgárok fogyasztása ma a húsz évvel ezelőttinek felel meg. Egyre kevesebbet érő bérért egyre többet kell dolgoznunk. A kormány gazdaságpolitikája az árak emelésével bújtatott módon is megadóztatja a polgárokat. A gazdasági felzárkózás programja lehetővé teszi, hogy valóban minden polgár élvezhesse munkája gyümölcsét. Megvalósítjuk a már 1996-ban kidolgozott, ma is égetően aktuális, átfogó programunkat az infláció leszorítására: átalakítjuk az adórendszert, a családok érdekében korlátok közé szorítjuk a közüzemi díjak megalapozatlan emelését.

10. SOROMPÓK NÉLKÜL

A szabadságot és demokráciát hozó évtized végén újból sorompókba ütközünk. Csakhogy a jól ismert útakadályok ezúttal nem az országhatárokon, hanem autópályáinkon jelentek meg, és immár a város- és megyehatárok átlépését nehezítik. Képtelenség, mégis igaz: a magyar polgárok Európa legmagasabb autópályadíjait kénytelenek megfizetni. A Fidesz - Magyar Polgári Párt a polgárok számára jelentősen olcsóbb matricás rendszert dolgozott ki, amely feleslegessé teszi ezeket a sorompókat. Közútjaink túlnyomórészt koncesszióra alapozott magánkézbe adása elhibázott lépés volt. A közutak fejlesztéséhez olyan új megoldásokra van szükség, amelyek az európai uniós forrásokat is felhasználják.

11. TERET A CSALÁDI AGRÁR GAZDASÁGOKNAK

Falvaink, a vidéki térségek jövője attól függ, hogy sikerül-e a régóta válsággal küzdő mezőgazdaságban dolgozóknak esélyt teremteni. Új szemléletre van szükség. Sok európai ország példája bizonyítja, hogy falvaink újjáéledése elképzelhetetlen a családi alapon működő mezőgazdasági vállalkozások nélkül. A családi gazdaságok megerősödése a vidék polgárosodását szolgálja.

Támogatjuk a családi alapon működő mezőgazdasági vállalkozásokat, amelyeknek hitelekre, kedvezményekre van szükségük, hogy megtarthassák földjeiket és munkalehetőséget teremthessenek. Így a nagyüzemekkel szemben is versenyben maradhatnak. Segítenünk kell a gazdák szövetkezésének lehetőségét. Gondoskodunk a fiatal, pályakezdő mezőgazdasági vállalkozók kiemelt támogatásáról.

12. NEMZETI FÖLDTULAJDON

A termőföldtulajdonlás ügye mindnyájunk számára fontos kérdés. A hazai földár az európai átlagnál jelenleg tízszer alacsonyabb. Ezért kell megóvnunk földjeinket a spekulatív tőke térnyerésétől. Ellenkező esetben épp a hazai tulajdonosok, gazdálkodók, családi gazdaságok szorulnának ki a mezőgazdaságból, növekedne a vidéki munkanélküliség, emelkednének az élelmiszerek árai.

A polgárokkal egyetértve meggátoljuk a hazai termőföld spekulatív kiárusítását. A földforgalom előmozdítására nemzeti földalapot hozunk létre. A földalap feladata az, hogy amennyiben helyi vevő nem jelentkezik, az eladásra felkínált termőföldet megvásárolja. A nemzeti földalapba összevont földekből a magyar polgárok vásárolhatnak vagy bérelhetnek munkájukhoz szükséges földterületeket.

A szövetkezetek egy része úgy érzi, hogy termőföldtulajdon híján gazdálkodásuk körülményei bizonytalanok. E gond megoldása érdekében támogatjuk, hogy a termelőszövetkezetek tagjaik részére földet vásároljanak.

13. A KÖZMUNKA ÉRTÉKE

A múlt század végén a jól szervezett közmunka eredményeként utak, csatornák épültek Magyarországon. Budapest így vált modern, európai nagyvárossá. A tartósan munka nélkül maradó polgárok ma is együttműködhetnek a közösségi célok megvalósításában. Nem mondhatunk le az ő munkakedvük és munkaerejük értékéről. Olyan új közmunkatanácsra van szükség, amely nem alamizsna jellegű ínségmunkákat biztosít, hanem valóban képes összehangolni a munkahelyteremtés szempontjait a közösségi beruházások gazdasági növekedést serkentő céljaival.

II. A POLGÁRI TÁRSADALOM LEGFONTOSABB KÖZÖSSÉGE A CSALÁD

14. A JÖVŐ NEMZEDÉKE

Évről évre kevesebb gyermek születik Magyarországon. Az ország jövője a tét. Egy polgári kormány nem nyugodhat bele, hogy a gyermekvállalás sokaknak a szegénység vállalását is jelentse. Felmérések szerint ma Magyarországon a családok eggyel kevesebb gyermeket mernek vállalni, mint ahányat valójában szeretnének. Tennünk kell azért, hogy a családalapítás ne alacsonyodjék gazdasági kérdéssé. Igazságosabb, a polgárok számára kedvezőbb, családi típusú jövedelemadóra van szükség: bevezetjük az eltartottak után járó adókedvezményt. Az egységes anyasági ellátás keretében mindenkinek biztosítjuk a GYES-t és a GYED-et. A gyermekgyógyszerek árát megfizethetőbbé tesszük.

Többéves parlamenti küzdelem árán elértük a bölcsődék normatív állami támogatásának visszaállítását. A településekhez rendelt védőnőkkel segítjük minden kisgyermek ellátását.

15. GYERMEK A CSALÁDBAN

A családi pótlék nem szociális segély, hanem a közösség hozzájárulása a gyermeknevelés költségeihez. Megalázó, hogy a gyermeknevelési támogatásokhoz csak bonyolult bürokratikus akadályokat legyőzve juthatunk hozzá. A Fidesz - Magyar Polgári Párt programja alapján már az első gyermek után mindenkinek biztosítjuk a családi pótlékot. Az iskolás gyermekek számára az eddigi családi pótléknak megfelelő összegű új iskoláztatási támogatást vezetünk be. A családi pótléknak és az iskoláztatási támogatásnak - amint azt már annyiszor javasoltuk - mindenkor követnie kell az áremelkedések mértékét. A Fidesz - Magyar Polgári Párt programja a közösséget teremtő, biztos hátteret nyújtó családok újrateremtését szolgálja.

16. EGYEDÜL A GYERMEKKEL

Ma Magyarországon különösen nehéz helyzetben vannak azok a családok, ahol csak az egyik szülő neveli a gyermeket, gyermekeket. Az állam mai támogatási rendszere alig vesz tudomást e családok különleges helyzetéről. Ezért gyakran kerülnek hátrányos helyzetbe. A Fidesz - Magyar Polgári Párt készen áll egy méltányos, a meglévő különbségeket kiküszöbölő családtámogatási rendszer bevezetésére. A gyermekek érdekében családsegítő programok támogatásával is segítjük a nehéz helyzetbe került családokat.

17. TISZTES CSALÁDI OTTHON

Tisztes családi otthonhoz mindenkinek joga van. Ma mégis egyre kevesebben jutnak lakáshoz. Az építkezést és lakásvásárlást indokolatlanul magas forgalmi adók és illetékek nehezítik. Hiányoznak az Európában jól bevált lakáshitelezési rendszer feltételei.

A Fidesz - Magyar Polgári Párt programja az otthonteremtés programja. A polgároknak - különösen a fiatal házasoknak - megfizethető lakásokra van szükségük. Ezért lehetővé tesszük a lakásépítéssel kapcsolatos ÁFA visszaigénylését. Csökkentjük az építőanyagok adóját. A lakásvásárlóknak kedvezményes kamatozású, hosszú-lejáratú hitelt biztosítunk. Csökkentjük az első lakásvásárlás illetékét. A lakóközösségeket kedvezményekkel segítjük, hogy az elöregedett társasházakat felújíthassák. Nincs jobb állami befektetés, mint a polgárok gyarapodásának elősegítése. A gazdaság növekedése és az adórendszer ésszerűsítése megteremti mindennek feltételeit.

18. GÁTAT A GÁTNAK!

Semmi szükség a múltból jól ismert, haszontalan, ámde temérdek közpénzt felemésztő gigantikus állami beruházásokra. Melyik józan család akarna egy több százmilliárd forintos gát építéséhez negyedmillió forinttal hozzájárulni, miközben saját lakásának megépítésére, megvásárlására sem igen tellik.

A kormány Nagymarosnál és/vagy Pilismarótnál ismét duzzasztógátakat akar építeni. Ez a Dunát és természeti környezetét elcsúfítja és tönkreteszi. Vajon a polgárok, a családok erre akarják költeni a pénzt, amelyért keményen megdolgoztak?

A közösség pénzét, adóforintjainkat nem haszontalan állami beruházásokra, inkább a családok jólétének elősegítésére, a meglévő esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölésére, az oktatás, az egészségügy gondjainak megoldására kell fordítni. A Fidesz a polgárok többségével együtt ma is nemet mond a dunai erőmű pazarló, ésszerűtlen és elavult tervére.

19. A TUDÁS HATALMA

Egy polgári társadalomban az iskola születésre, vagyonra és lakóhelyre való tekintet nélkül mindenki számára köteles biztosítani a tudás megszerzésének egyenlő esélyét. A közoktatás állapota nem csupán oktatási kérdés. Az állandóan változó iskolarendszerben háttérbe szorult a nevelés szerepe. A közoktatásnak segítenie kell az életben való eligazodás nehéz feladatának megoldásában. Az iskolarendszer pótolhatatlan szerepet játszik a nemzedékek kulturális összetartozásának kialakításában, és a jövő kihívásaira való felkészülésben. Egy polgári állam nem hagyhatja figyelmen kívül az iskola kulturális, szocializációs és esélykiegyenlítő szerepét.

A tankönyvvásárlás és az iskolai étkeztetés támogatásával csökkentjük a családokra jutó iskoláztatási költségeket. A jövő század magyar iskoláját alkalmassá kell tennünk arra, hogy középiskolai tanulmányai befejezéséig minden diák a közoktatás keretein belül, térítésmentesen sajátíthassa el a számítástechnika alapfokú és két idegen nyelv középfokú ismeretét. Nem létezhet gyarapodás nemzet kiművelt emberfők sokasága nélkül. Elérkezett az ideje, hogy tizennyolc évre emeljük a tankötelezettség felső határát.

20. TANDÍJMENTES ELSŐ DIPLOMA

Az egyetemi, főiskolai végzettség megszerzése a fiatalok számára önálló életük megteremtésének egyik legfontosabb eszköze. Mégis, egyre több család képtelen vállalni a gyermekei továbbtanulásával járó többletterheket. Különösen nagy áldozatvállalást követel ez az olyan vidéki településeken élőktől, ahol nincs a közelben egyetem vagy főiskola. Elfogadhatatlan, hogy a tanulás lehetőségei a tehetősséghez és ne a tehetséghez, a képességekhez kötődjenek. Magyarország sikere múlik azon, hogy polgárai mennyire lesznek képzettek. Ezért kell minden tanulni vágyó fiatal előtt megnyitnunk a továbbtanulás lehetőségét.

Elengedhetetlen, hogy mindenki számára biztosítsuk az első diploma tandíjmentes megszerzésének lehetőségét. Szükség van a kollégiumi férőhelyek számának bővítésére, az országos kollégiumi hálózat létrehozására, mert mindez javítja a diákok továbbtanulási lehetőségét. Közalapítványt hozunk létre a kollégiumok szakmai fejlődésének előmozdítása érdekében. Az önkormányzatoknak pénzügyi hátteret teremtünk, hogy ösztöndíjakkal támogassák a tehetséges, de nehéz anyagi helyzetű fiatalokat.

21. ESÉLYEGYENLŐSÉGET A NŐKNEK

A személyiség szabad kibontakoztatásának joga független az ember nemétől. Ma mégis azt látjuk, hogy a nők gyakran hátrányos helyzetbe kerülnek munkavállalásuk, előmenetelük során. Mindemellett a családok terheinek, a gyermeknevelés, a háztartás gondjainak döntő részét is ők viselik.

A Fidesz - Magyar Polgári Párt szükségesnek tartja a nők esélyegyenlőségének biztosítását, foglalkoztatási hátrányaik megszüntetését, a méltánytalan bérkülönbségek kiküszöbölését. Fontosnak tartjuk, hogy az adó-, a nyugdíj és a szociális segélyezés rendszere is elismerje a családban, a családért végzett munkát. A munkajogi szabályoknak segíteniük kell a munkavégzés és a családi terhek jobb összeegyeztetését. A munkáltatókat érdekeltté kell tennünk abban, hogy a családos nők számára különösen kedvező részmunkaidős foglalkoztatás elterjedhessen. Állami segítséget nyújtunk a nők munkába állásához a szülés után.

Köszönettel tartozunk szüleinknek és nagyszüleinknek mindazért, amit értünk és Magyarországért az elmúlt évtizedekben tettek. Kérjük őket, bízzanak bennünk, hogy megvalósíthassuk mindazt, amin maguk is fáradoztak: biztos jövőt unokáiknak, a mi gyermekeinknek. Polgári biztonságot mindannyiunknak.

22. AZ IDŐSKOR MÉLTÓSÁGA

A tisztes polgári léttől elválaszthatatlan a méltóságteljes időskor. A ma nyugdíjasai számára ez eddig nem adatott meg. Szomorúan tapasztaljuk, hogy sok időskorú polgár egyáltalán nem, vagy csak súlyos áldozatok árán képes kifizetni villany- és fűtésszámláit vagy gyógyszerei árát. A pénz elértéktelenedése különösen hátrányosan érinti őket. Gondjaikat csak tovább tetézi, hogy a nyugdíj melletti munkavállalás adózási szabályai is kedvezőtlenek.

Mindannyiunk dolga figyelni rájuk, törődni velük, gondoskodni róluk. Egy polgári kormány kötelessége a nyugdíjak reálértékének megőrzése. A gyermekneveléssel töltött éveket be kell számítanunk az öregségi ellátásokba. Az idős munkavállalók számára kedvezőbb adózást vezetünk be. Olcsóbbá tesszük számukra a gyógyszerekhez való hozzájutást. Inflációcsökkentő, gazdaságélénkítő programunk az ő érdekeiket is szolgálja.

23. ESÉLY A FOGYATÉKOSOKNAK

Az ember több, mint képességeinek összessége. A fogyatékosok az egészségesekkel azonos méltóságú emberek. Nem szabad, hogy a fogyatékosság hátrányt jelentsen a társadalmi beilleszkedésben.

Meg kell szüntetni fogyatékos embertársaink társadalmi kirekesztettségét. Segítséget kell nyújtanunk abban, hogy egyenjogú tagjaivá válhassanak a polgárok közösségeinek. Esélyegyenlőségi törvényt kell alkotnunk érdekükben. Az új szemléletű támogatási rendszernek ki kell terjednie a gyógyászati segédeszközökre, a mozgás, a közlekedés elősegítésére, a speciális oktató, önfejlesztő intézményhálózat kiépítésére. Nem hagyhatjuk magukra a fogyatékosok családjait sem. Az adórendszer átalakításával elérjük, hogy a csökkent munkaképességűeket foglalkoztató szervezetek az eddiginél hatékonyabb és vonzóbb kedvezményeket kapjanak.

III. TISZTES POLGÁRI ÉLETMÓD

24. EGÉSZSÉGES EGÉSZSÉGÜGY

Ma a magyar polgárok egészségi állapota és életkilátása Európában a legrosszabbak közé tartozik. A hatékony gyógyítás és megelőzés elképzelhetetlen a polgárok jogos elvárásaihoz igazodó, korszerű egészségpolitika és egészségügyi intézmények nélkül. Ezzel szemben a magyar egészségügy ma vészes vérszegénységben szenved. Különösen legyengítették az elmúlt három év átgondolatlan leépítései, a minimális megtakarítást sem hozó kórház-bezárási és ágyszám-csökkentési programok. Sok gyógyulni vágyó vagy gyógyításra szoruló polgár felépülését a kiszolgáltatottság és jövőtlenség érzete is hátráltatja.

Változtatnunk kell ezen a helyzeten. Hogy ez bekövetkezhessen, nemcsak korszerű egészségügyre, hanem tisztes megélhetést biztosító munkahelyekre, családi háttérre, segítő társadalmi környezetre van szükség.

Véget vetünk a társadalombiztosításban uralkodó pazarlásnak és korrupciónak. A TB járulék összegének csaknem felére, 25 %-ra csökkentése mellett növeljük az egészségügy költségvetését. Gyökeresen új bérrendszert vezetünk be, mely az ott dolgozók számára jelenlegi jövedelmük megkétszereződését jelenti. Minden állampolgár számára méltó színvonalon biztosítjuk az alapfokú egészségügyi ellátást. Visszaállítjuk egyes fogászati kezelések ingyenességét. A gyógyszereket olcsóbbá tesszük a gyerekek és a nyugdíjasok részére. Kiemelt támogatást nyújtunk a sürgősségi ellátást és betegszállítást biztosító mentőszolgálatnak. Az iskolai tananyag részévé tesszük az egészségvédelmet. Támogatjuk a drogok, a dohányzás és az alkohol elleni küzdelmet szolgáló egészségmegőrző programokat.

25. KIÉ ITT A TÉR?

A polgári életvitelhez hozzátartozik a sportolás lehetősége. Ez nyújt esélyt egészségünk, jó közérzetünk biztosítására. Ma mégis azt látjuk, hogy a mindenki számára igénybe vehető sportolási lehetőségek száma egyre fogy. Fájdalmas, hogy annyi sportpálya szűnt meg az elmúlt években. Gyermekeink játszótereinek állapota is romlik. Szabad-e, hogy a sport kevesek kiváltságává váljon?

A polgárok joggal várják el, hogy az állam vállaljon jelentősen nagyobb szerepet a szabadidősport és a tömegsport támogatásában. A Fidesz - Magyar Polgári Párt piaci eszközökkel és állami ösztönzéssel is mindenki számára szélesíteni kívánja a sportolás lehetőségeit. Kiemelt támogatást nyújtunk a gyermeksportnak, ezen belül a gyermek és ifjúsági labdarúgásnak. Programot indítunk játszóterek létesítésére és újjáépítésére.

26. A KÖRNYEZET EGÉSZSÉGE

Senkinek sem mindegy, hogy milyen környezetben él. Egészségünket, közérzetünket teszi tönkre a sok szemét, a növekvő levegőszennyezés. Egyre több polgár szenved a környezeti ártalmak előidézte allergiás megbetegedésektől. Mindannyiunknak elegünk van a bősihez és a garéihoz hasonló környezetkárosításokból. Egészséges és tiszta környezetet akarunk.

A Fidesz - Magyar Polgári Párt számára döntő kérdés környezetünk és a természet védelme.Véget vetünk a környezetvédelemre szánt közpénzek pártcélú osztogatásának. Egyetértünk azokkal, akik úgy vélik, szigorú fellépésre van szükség a környezetünket leginkább károsító vállalatokkal szemben. Hazai és nemzetközi pénzalapok bevonásával átfogó programot indítunk a magyar gazdaság európai szabványokhoz való környezetvédelmi felzárkóztatása érdekében. Adókedvezményekkel ösztönözzük az energiafelhasználást csökkentő megoldásokat. A földet, ahol élünk, nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Országunkat méltó állapotban kell átadnunk gyermekeinknek.

A Szigetköz megmentése érdekében nem adjuk fel a küzdelmet az elterelt Duna visszaszerzéséért. Ausztriával együtt fellépünk a bennünket is veszélyeztető felvidéki Mohi atomerőmű ellen.

27. A KULTÚRA VILÁGA

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne." Polgári jövő csak az egyéni és közösségi értékek megőrzésén és tiszteletén alapulhat. A kultúra a nemzeti közösség fennmaradásának alapja. A magyar polgárok értékőrző és értékteremtő képessége nemzeti kultúránkban összegződik. A kultúrában leljük meg mindazt, ami bennünk közös, s azt is, amiben különbözünk. Ahogy nem létezhet állam és társadalom polgárok nélkül, nem létezhet közösség és nemzet sem kultúra nélkül. A közösségi, nemzeti és európai értékek megőrzése és gyarapítása ezért mindannyiunk lehetősége és kötelessége is egyben. Egy polgári államnak ezért egyaránt kell támogatnia a kultúrát létrehozó és az azt igénybe vevő polgárokat. A hazánkban élő nemzeti kisebbségek gazdagítják kultúránkat.

Meg kell teremtenünk annak feltételeit, hogy minden polgár szabadon és igényei szerint hozzáférhessen a kulturális javakhoz. A kultúrát, a könyvkiadást terhelő forgalmi adó csökkentésére van szükség. A jelenleginél lényegesen több támogatást érdemelnek a közösségi kultúra terei: a könyvtárak, múzeumok, a mozik, a színházak és a közösségi házak. Kedvezményeket vezetünk be a családok számára a kulturális intézmények látogatásához. Támogatjuk a nemzeti kisebbségek önazonosságuk megőrzésére irányuló törekvését.

28. A HIT A LEGSZEMÉLYESEBB KÖZÜGY

Az egyházak hitéleti, oktatási és karitatív tevékenysége nélkülözhetetlen egy polgári társadalomban. A mai társadalmi nehézségek közepette különösen fontos a történelmi egyházak közösségeinket összetartó, európai és polgári értéket is közvetítő szerepe.

A polgári Magyarország kormányának feladata már nem az állam és az egyház szétválasztása lesz. Az a dolgunk, hogy megteremtsük a kormány és az egyházak együttműködésének kereteit az oktatás, a kultúra, a szociális ellátások területén. Teret kell nyitnunk az arra hivatott pártok és egyházak között a szorosabb együttműködés kialakítására. Biztos és tartós állami támogatást nyújtunk az egyházak működéséhez, társadalmi és hitéleti tevékenységéhez. Az oktatásban biztosítjuk az egyházak szerepvállalásának lehetőségét. Igazságtalan, hogy míg az állami egyetemek hallgatónként 450 000 forint támogatásban részesülnek, addig az egyházi felsőoktatásban a hallgatónkénti támogatás mindössze 80 000 forint.

Segítenünk kell abban, hogy az egyházak segítő keze azokhoz is elérjen akiket az állam vagy önkormányzatok már nem mindig tudnak segíteni: a szegényekhez, a reménytelenül perifériára szorultakon.

29. FELELŐSSÉG A MAGYAR NEMZETÉRT

A magyar állam és a nemzet határai nem esnek egybe. Ez fokozott felelősséget ró Magyarországra. Fontos, hogy a nemzet egészét érintő döntésekben a kisebbségben élő magyar nemzetiségű polgárok képviseleti szerveinek, közösségeinek véleménye érdemben befolyásolja tetteinket. A jövőben nem fordulhat elő, hogy a kisebbségi magyarság ellenére szülessenek meg az egész nemzetet érintő magyar kormányzati döntések.

Rendszeres és intézményes párbeszédet hozunk létre a Kárpát-medence magyar közösségei és a magyar állam között. Küzdünk a kisebbségben élő magyarság kollektív jogainak elismertetéséért. Támogatjuk a térségünk stabilitását szolgáló autonómia-törekvéseket. Ösztönözzük a szomszédos országokkal való gazdasági kapcsolatokat, hiszen ezek a magyar gazdaság számára kitörési lehetőséget jelentenek.

30. AZ EZER ÉVES MAGYAR ÁLLAM

A magyar nemzet tagjai, magyar polgárok vagyunk. Összeköt bennünket a magyarság több mint ezer éves történelme. Múltunk tisztelete, a nemzeti hagyományok ápolása erőt adhat mai tevékenységünkhöz, távlatot és hitet a jövő feladatainak megoldásához.

A Fidesz - Magyar Polgári Párt szerint a magyar állami lét ezredik évfordulóját méltóképpen kell megünnepelni. Ennek a nagy ünnepnek azt kell szolgálnia, hogy mindnyájunk nemzeti önbecsülése és polgári önbizalma megerősödhessen. A történelem arra tanít, hogy csak olyan népnek sikerült behoznia hátrányait és felemelkednie, amelyik képes volt nagy célokat maga elé tűzni. Az ünnep lehetőséget ad arra, hogy Magyarország jobban megmutassa magát a világnak. Fel kell használni az alkalmat arra is, hogy a ma nehéz helyzetben levő nemzeti kulturális intézmények talpra állását végre azok rangjához és szerepéhez méltó módon segítsük elő.

31. "NYELVÉBEN ÉL A NEMZET"

A polgárok többségét joggal zavarja a sok idegen nyelvű hirdetés, felirat. Sokan vélekednek úgy, hogy a magyar nyelv nemcsak befogadó, de elég gazdag is ahhoz, hogy magyar kifejezést is találjunk egy-egy új jelenségre. Az elmúlt évek tapasztalatai mégis arra intenek bennünket, hogy a jövő komoly kihívásokat tartogat nyelvünk és kultúránk számára.

A Fidesz - Magyar Polgári Párt ezért a magyar nyelv és kultúra ápolásának elősegítése, nemzeti értékeink megőrzése érdekében törvénycsomag elfogadását szorgalmazza. Kultúránk és nyelvünk védelme számunkra nem bezárkózást és elkülönülést jelent, hanem az értékőrzés és értékteremtés természetes polgári igényét. Ezért kell segítenünk a magyarországi nemzeti kisebbségeket is nyelvük és kultúrájuk ápolásában.

32. A TUDÁS DICSŐSÉGE

Magyarország tehetségekben gazdag ország. Hazánk már eddig is sokat tett az emberiség tudásának gyarapításáért. Országunknak megbecsülést hoztak a Nobel-díjas magyar tudósok. Sajnos a hazai feltételek jelenlegi hiányosságai miatt sok magyar kutató, tudós és elméleti szakember ma is kénytelen külföldön kamatoztatni tudását és tehetségét. A kutatás-fejlesztés területén megfigyelhető magyarországi folyamatok komoly aggodalomra adnak okot. A kutatóhelyek száma 1990-hez képest mára közel felére csökkent. A kutatási-fejlesztési ráfordítások reálértéke az 1990. évinek alig több, mint egyharmadát éri el. Az elmúlt években tucatnyi ipari kutatóintézet szűnt meg Magyarországon, és a kormányzat politikájának következtében veszélybe került az akadémiai kutatóintézetek finanszírozása is.

A kormány másra át nem ruházható feladata, hogy ne szóvirágokkal, hanem a kutatás, a fejlesztés, a kiemelkedő tudás valós támogatásával, jelentősen nagyobb ráfordítással teremtse meg a tudományos tevékenység magyarországi feltételeit. A magas színvonalú hazai kutatás és fejlesztés ugyanis nemcsak a magyar gazdaság sikereit képes megalapozni, hanem maga is húzóágazattá válhat. òj kutatói ösztöndíjak alapításával is elő kell segítenünk, hogy a már külföldre távozott tudósaink számára lehetőség nyíljon megszerzett tudásuk hazai átadására. Az itthon dolgozó egyetemi és tudományos kutatók számára pedig érdemi segítséget nyújtunk ahhoz, hogy Magyarországon maradva is be tudjanak kapcsolódni a nemzetközi tudományos közéletbe.

33. A JÖVŐ SZÁZAD KIHÍVÁSA

A számítástechnika megváltoztatja a polgárok életét. Ha otthonunkban végezhetjük el munkánkat, hivatalos ügyeinket, sőt vásárlásaink egy részét is, időt és költségeket takarítunk meg. Egy személyi számítógép segítségével akár az ország legtávolabbi pontján is hozzájuthatunk a bennünket érdeklő információkhoz, beléphetünk a világot behálózó hatalmas rendszerekbe.

A polgárokhoz eljutó számítástechnika olcsóbbá, egyszerűbbé teszi életüket. A huszonegyedik században, az információrobbanás társadalmában a számítástechnika egyszeregyét sem ismerők könnyen a szélre sodródhatnak.

A Fidesz - Magyar Polgári Párt ezért tartja alapvető feladatnak, hogy minden fiatal rendelkezzen legalább alapfokú számítástechnikai ismeretekkel. A jövő század polgári kormánya meg kell teremtse az esélyt mindenki számára, hogy képes legyen élni az információs társadalom lehetőségeivel. A fiatalok számítástechnikai képzését, az iskolák számítógépekkel való felszerelését azonban nem csak a nagyobb településeken, hanem az országban mindenhol biztosítani szükséges. Az internetnek mint információs világhálónak az oktatási felhasználása azonban ma még sokban függ attól, hogy miként sikerül tartalommal megtölteni ezt az új lehetőséget jelentő ismeretforrást.

34. A POLGÁRI KÖZÖSSÉGEK EREJE

Polgárként élni, polgárként gondolkodni csak ott lehet, ahol a közös gondokról együtt döntenek, ahol a közügyeket közösen intézik, ahol a közösségi szolgáltatások mindenkit szolgálnak. Az elmúlt nyolc esztendőben a helyi önkormányzatok az állampolgári részvétel igazán fontos és jól működő intézményeivé váltak. A polgárrá válásban, mindennapi kultúránk gyarapításában fontos szerepet töltenek be az öntevékeny polgári közösségek. E szervezetek gyakran mégsem kapják meg a nekik méltán járó erkölcsi elismerést.

Határozott célunk, hogy a polgári önszerveződéseket bátorítsuk. A helyi közösségek által működtetett intézmények olcsóbbak, rugalmasabbak és hatékonyabbak. A Fidesz a polgárok tettrekészségére, tudására és tapasztalatára alapozza programjának megvalósítását. A polgárok Magyarországa akkor lesz sikeres, ha a társadalom közösségei segítőkész szövetségesre találnak egymásban, az önkormányzatokban és az államban.

35. A ROMA KISEBBSÉG BEILLESZKEDÉSE

A félmilliós lélekszámot meghaladó hazai cigányság társadalmi elszigetelődése és leszakadása legalább annyi hátránnyal jár a cigány kisebbség, mint a társadalom többsége számára. Az alacsony képzettségű romák többsége kiszorul a munkahelyekről. A kizárólag szociális segélyezésre építő politika kudarca mára a napnál is világosabbá vált.

Egy polgári kormány számára világos, hogy a cigányság gondjait megoldani, de hosszú távon még enyhíteni sem lehet pusztán segélyezéssel. Abban kell őket segítenünk, hogy kultúrájukat megőrizve társadalmunk tisztes polgáraivá váljanak. A társadalmi beilleszkedés legfontosabb színtere az iskola és a munkahely. A közoktatást alkalmassá kell tenni arra, hogy a cigány tanulók is elsajátíthassák a felemelkedésükhöz szükséges ismereteket. Munkahelyteremtő és képzési programok beindításával kell társadalmi beilleszkedésüket segíteni. A polgári Magyarország mindannyiunk közös otthona.

IV. A POLGÁROKAT SZOLGÁLÓ ÁLLAM

36. CSELEKVŐKÉPES ÉS OLCSÓ ÁLLAM

Ma azt tapasztaljuk, hogy az állam onnan vonul vissza, ahol aktívnak kellene lennie, és ott tevékeny, ahol erre semmi szükség nincsen. A közterhek mérséklése mindeddig üres ígéret maradt, míg a központi kiadásokat oly módon faragják le, hogy az már komolyan veszélyezteti a legfontosabb közfeladatok ellátását és teljesítését is. Az újabb és újabb hivatalok felállításának megvalósuló ötletei mellett ebben a politikában ma jól megfér a legelesettebbeknek és a családoknak szánt támogatások megkurtítása és a bűnüldöző szervek anyagi leépítése, a helyi közösségek számára nélkülözhetetlen kórházak, iskolák és óvodák megszüntetése.

A Fidesz - Magyar Polgári Párt szerint olyan államra van szükség, amely a polgárok akaratát tartja szem előtt. A polgárokat szolgáló állam biztosítja a feltételeket a polgárok öntevékenységéhez, önmegvalósításához. A huszonegyedik század polgári állama lemond az olyan gazdaságszervezési és társadalomszervezési feladatokról, amelyeket a polgárok és közösségeik is el tudnak látni, de hatékonyan és cselekvőképesen vállalja azokat, amelyek meghaladják a polgárok és közösségeik erejét. Mi olyan államot kívánunk működtetni, amely képes megvédeni polgárait. Olyat, amely nem bénítja, hanem felszabadítja a társadalom alkotó erőit.

37. KISEBB ORSZÁGGYŰLÉS - EREDMÉNYESEBB KORMÁNYZÁS

A magyar polgárok nem értik, hogy miért van szükség csaknem négyszáz fős parlamentre. Ez a létszám aránytalanul magas más országokhoz képest. Az indokolatlanul magas létszám rontja a képviselői munka hatékonyságát, lassítja és drágítja a törvényhozást. A Fidesz - Magyar Polgári Párt az elmúlt években többször javasolta a képviselői létszám nagyarányú csökkentését. A jelenlegivel szemben egy kétszázhúsz fős Országgyűlés is elegendő volna. A stabil, kiszámítható kormányzás érdekében szükségesnek tartjuk egy új, átlátható, szakmailag megbízható kormányzati szerkezet kialakítását.

38. RENDŐRSÉG A POLGÁROKÉRT

A polgárok joggal várják el, hogy az adóforintjaikból fönntartott állam védje meg családjuk, otthonuk biztonságát. A polgárok nem akarnak bizonytalanságban és félelemben élni. Az autólopások, rablások, betörések számának növekedése már szinte megszokottá vált. De az elmúlt évben drámai fordulat következett be. A közrend elleni bűncselekmények 70%-kal, az okirathamisítások 60%-kal gyakrabban fordultak elő. Egyes gazdasági bűncselekmények száma megduplázódott. Különösen riasztó, hogy csaknem kétszeresére nőtt a kábítószerrel való visszaélés gyakorisága. Ijesztő mértékben, 230%-kal nőtt a szervezett bűnözés keretében elkövetett cselekmények száma.

A brutális gyilkosságok, robbantások, rablások életünk mindennapi részévé váltak. A polgárok okkal félnek kimenni az utcára. De veszélyeztetve érzik magukat már otthonaikban is. Mind jobban aggódnak gyermekeik, szeretteik biztonsága miatt. A hatalomból most távozó kormány évek óta nem tett kellően hathatós lépéseket a bűnözési hullám lecsillapítására. Magatartása bátorítólag hatott és hat a törvények megsértőire.

A velünk élő félelem olyan métely, amely képes belülről felemészteni a társadalom életerejét, a közösségek és a polgárok közötti bizalmat. Ilyen körülmények között lehetetlen polgárhoz méltó életet élni.

Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, mely képes a bizonytalanság és félelem légkörének felszámolására. A polgári kormány célja a polgárok biztonságának megteremtése és szavatolása, a közbizalom helyreállítása. Nem fogadhatjuk el, hogy a rendőrség a bűnözők üldözése helyett filléres napi gondokkal foglalkozzon. A Fidesz - Magyar Polgári Párt megteremti a hatékony rendőri munka anyagi és erkölcsi feltételeit. A bűnüldöző szervek erejének megosztása helyett a polgárok védelmét egységes, törvénytisztelő, de a bűnözőkkel szemben cselekvőképes rendőrséggel kell biztosítanunk. Kíméletlenül fellépünk a szervezett alvilág ellen.

39. HATÉKONY IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

Nem fogadjuk el, hogy a polgároknak kell bezárkózniuk rácsokkal és hevederzárakkal védett otthonaikba, ahelyett, hogy a bűnözők kerülnének valóban rács mögé. A polgárok gyakran joggal várják el, hogy a bűnelkövetőkkel szemben következetesebb és szigorúbb ítéletek szülessenek.

A napjainkban egyre jobban terjedő erőszakos, fegyveres bűnelkövetések ellen valóban indokolt bevetnünk a szigorú büntetések elrettentő erejét. Gyermekeink védelmében fel kell emelnünk a gyermekek és kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények büntetési tételeit.

Szigorítjuk az autólopás büntetését. A hivatalos személyek jogi védelmét kiterjesztjük a támadásoknak gyakran kitett taxisofőrökre is. A szigorú ítéleteket végre is kell hajtanunk. Az életfogytiglanra ítélt bűnöző valóban élete végéig börtönben marad.

40. KÁBÍTÁS NÉLKÜL

Kötelességünk megvédeni gyermekeinket a testi, lelki, szellemi leépülést okozó kábítószerektől. Kötelességünk, hogy megtisztítsuk az iskolák környékét a drogüzérektől. Gyors és határozott cselekvésre van szükség. Korábbi javaslatainkkal összhangban a lehető legszigorúbbra emeljük a kábítószer-kereskedőkre kiszabható büntetési tételeket. Megerősítjük a rendőrség kábítószerellenes osztályát, felszámoljuk a drogkereskedelem ismert gócpontjait. Lehetőséget teremtünk a kábítószeres szórakozóhelyek bezárására, tulajdonosaik megbüntetésére. Fokozzuk a felvilágosító tevékenységet az iskolákban és a laktanyákban. A drogfüggő betegek számára szükséges az elvonó programok hatékonyabbá tétele.

41. BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM: NATO

A NATO tagjaként hazánk minden eddiginél nagyobb biztonságban lesz. A magyar NATO-tagság egyszerre segít bennünket a polgári gyarapodásban és eredményeink megvédésében. Magyarországnak ma már a kor követelményeinek megfelelően olcsóbb és ütőképesebb honvédelemre és határőrségre van szüksége. A polgárok joggal várják el, hogy a törvénytelen bevándorlók elől is meg tudjuk védeni határainkat.

Hat hónapra csökkentjük a kötelező katonai szolgálat időtartamát. Növeljük a hivatásos állomány megbecsülését. Európai uniós segítséggel biztosítjuk az országhatár jobb védelmét a törvénytelen bevándorlókkal szemben. A közbiztonság érdekében fokozzuk a keleti és déli határainkon bejövő forgalom ellenőrzését.

42. TISZTA VIZET A POHÁRBA

Egyre több polgár érzi úgy, hogy a természetes értékrend felborult. Törvénytelen módon ma jóval magasabb és biztosabb jövedelemre lehet szert tenni, mint tisztességes, becsületes munkával. A törvénytelen úton járók az esetek jelentős részében nagy valószínűséggel számíthatnak arra, hogy elkerülik a felelősségre vonást. A korrupció Magyarországon eddig soha nem látott mérteket öltött. A hatalomból most távozó kormány éveken át nem lépett fel kellő határozottsággal. Lehetővé tette, hogy a gazdasági visszaélések elkövetői a polgárok szemébe nevethessenek. A polgárok gyökeres változást akarnak. A polgári Magyarország kormányának haladéktalanul helyre kell állítania a tisztességes munka becsületét. Szükséges, hogy a korruptak és csalók nyerjék el méltó büntetésüket. A polgárok tisztességes világban akarnak élni.Véget kell vetnünk a huszadik század legkorruptabb éveinek. Nincs szükség korrupt vezetőkre.

Megerősítjük a hivatalok belső ellenőrzését. Szigorú összeférhetetlenségi és vagyonbevallási szabályokkal felszámoljuk az állam és a gazdaság törvénytelen összefonódásait. Következetesen kitartunk amellett, hogy a képviselők és a magas beosztású állami hivatalnokok ne vállalhassanak gazdasági pozíciókat. Szigorítjuk a korrupciós cselekmények büntetését, szélesítjük a vagyonelkobzás alkalmazását. òj közbeszerzési rendszert hozunk létre, amely csökkenti az állam kiadásait, és amely képes lesz megelőzni a visszaéléseket az állami megrendelések területén. A korrupció visszaszorításával sokmilliárd forintnyi közpénz takarítható meg.

43. RENDBE TETT JOGSZABÁLYOK

A polgárokat szolgáló állam kötelessége annak biztosítása, hogy a jogszabályok ne beavatkozzanak a polgárok életébe, hanem a tisztesség és a törvényesség kereteit rögzítsék. A ma gyakran és indokolatlanul változó és túlburjánzó jogszabályok elbizonytalanítják a polgárokat. Hogyan tervezzünk hosszabb távra, ha a mindennapjainkra, munkánkra vonatkozó szabályok egyik percről a másikra módosulnak?

Az állam csak áttekinthető és végrehajtható jogszabályok léte mellett várhatja el azt, hogy a polgárok valóban betartsák azokat. A jogrendszer alapos átfésülésével csökkentjük a jogszabályok számát. Jogbiztonságot teremtünk: olyan jogalkotási gyakorlatot, amely hosszú távra tervezhetővé teszi életünket.

44. HATÉKONY BÍRÓSÁGOK

Sajnos megszoktuk már, hogy a pereskedés akár évekig is elhúzódhat. Pedig ha élni és dolgozni akarunk, akkor nem tudunk hosszú hónapokig várni a legegyszerűbb eljárások miatt. Ha sokáig késnek az ítéletek, nő a jogbizonytalanság és az önbíráskodás esélye. A polgárok nem értik, hogy az állam miért nem tudja kikényszeríteni a bíróságok ítéleteit, miért nem tud érvényt szerezni a hatóságok döntéseinek.

Fel kell gyorsítani a bírósági eljárásokat. Az eljárási szabályok korszerűsítésével, megfelelő személyi és tárgyi feltételek mellett ez lehetővé válik. Az azonos elbánás érdekében biztosítjuk a törvények betartásának ellenőrzését. Megerősítjük a tisztességesen gyarapodni kívánó polgárokat védő jogintézményeket.

45. EGYENLŐ MÉRCÉVEL MÉRVE

A közteherviselés csak akkor igazságos, ha az adóhatóság mindenkire azonos feltételeket alkalmaz az adók behajtása során. Ma a polgárok gyakran érzik úgy, hogy az adóellenőrzés szigorú a kisemberekkel, és elnéző a tehetősekkel szemben.

Az állami bevételeket beszedő hivatalokat erősíteni kell, mert ez növeli a közcélra fordítható pénzösszegeket. Ezzel egyidejűleg szigorítjuk a gyanús jövedelmek ellenőrzését. A polgárok kiszolgáltatottság-érzetének megszüntetése érdekében végre fel kell számolni az adóhivatal túlzott bürokratikus bizalmatlanságát.

46. ALACSONYABB KÖZÜZEMI DÍJAK

Az állam egyik alapvető feladata a piaci verseny szabályainak betartatása. A piaci versenyt és a vállalkozás szabadságát ma nagymértékben akadályozzák a kialakult gazdasági monopóliumok. Ezek lehetetlenné teszik az új, rugalmasabb vállalkozások belépését a piacra, emelik a termékek és szolgáltatások árát. A tisztességes verseny kikényszerítését célzó szabályok és intézmények gyengék.A polgárok érdekében az államnak erősnek kell lennie a monopóliumok korlátozásában. Gátat vetünk az újabb kizárólagosságok kialakulásának. Biztosítjuk, hogy a tisztességes verseny szabályait megszegőket olyan anyagi kihatású büntetéssel lehessen sújtani, amely megbénítja azok további működését. A közüzemi díjak indokolatlan emelkedésének megakadályozása érdekében szigorú korlátok közé szorítjuk az áremelés lehetőségét. A közüzemi vállalatoktól megköveteljük, hogy átlátható számlázási rendszert alakítsanak ki. A fogyasztó legyen tisztában vele, mikor, mennyit és miért kell fizetnie, és tudja azt is, hogy a befizetett pénzéért milyen szolgáltatás illeti meg. Fel kell számolnunk a fogyasztók kiszolgáltatottságát.

47. BÍRSÁGGAL SÚJTJUK A BÜROKRÁCIÁT

A hivatalok gyakran nem azonos mércével mérik a maguk és a polgárok kötelességeit és költségeit. Miért van az, hogy a hivatalra nekünk hosszan kell várnunk, míg ha mi késünk egy-két napot, súlyos bírságot kell fizetnünk? Miért olyan bürokratikusak az eljárások? A hivatalok gyorsabb ügyintézése érdekében - korábbi törvénymódosító javaslatunk alapján - megteremtjük a jogi feltételeket, hogy a hivatalok bizonyos mulasztásaiért az állam is fizessen bírságot. Javítjuk a közhivatalnokok anyagi és erkölcsi megbecsülését.

48. NYILVÁNOS NYILVÁNTARTÁSOK

A közhiteles nyilvántartások működtetése és a polgárok hozzáférésének biztosítása a szolgáltató állam kötelezettsége. Mégis azt látjuk, hogy gyakran képtelenség hiteles adatokhoz jutni Magyarországon. A különböző állami szervek nyilvántartásai egymásnak ellentmondanak. Állami intézmények közérdekű adatokkal kereskednek. Hivatalok sorában kell pazarolnunk időnket egy-egy egyszerű, életünket érintő változás kapcsán. Évekig kell várnunk egy-egy ingatlan átírására, hónapokig egy-egy beadványunk elintézésére.

Helyre kell állítani az állam által vezetett nyilvántartások közhitelességét, a föld- és ingatlan-nyilvántartást, valamint a jogszabály és cégnyilvántartást. Ezeket az adatokat könnyen és gyorsan igénybe vehető szolgáltatásként, naprakészen kell a polgárok és a gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé tenni.

AZ IGAZI SIKER A POLGÁROK SIKERE

A hatalomból most távozó kormány politikusai statisztikai adatokat lobogtatnak. Sikeres országról beszélnek, hogy saját sikerességüket bizonygassák.

A Fidesz - Magyar Polgári Párt meg van győződve arról, hogy egy ország csak akkor lehet valóban sikeres, ha polgárai sikeres emberek. A Fidesz - Magyar Polgári Párt programja a magyar polgárok, családok boldogulásának programja.

A FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI PÁRT PROGRAMJA MEGALAPOZOTT

Megvalósíthatóságának záloga egy más, a jelenlegi kormányétól lényegében különböző dinamikus gazdaságpolitikai gondolkodás. Olyan költségvetési politikai szemlélet, mely nem a kiadások mechanikus lefaragásában gondolkodik, s amely nem fogja vissza magas adókulcsokkal a növekedést. Az állami források pazarló, pártérdeket szolgáló, korrupciós felhasználása helyett a polgárok, a vállalkozások növekedést serkentő gazdasági aktivitására épít.

A gazdasági növekedés felgyorsulása és a közterhek csökkentése az állam forrásait is gyarapítja, s közben többet hagy meg a polgároknál. Így több jut az esélyek kiegyenlítésére, a közbiztonságra, az elesettek, a hátrányos helyzetűek felemelésére.

Ha megállítjuk a politikai és a gazdasági életet behálózó korrupció térnyerését, akkor az állam pénzei sem folynak törvénytelenül a magánzsebekbe.

Ha megszüntetjük a felesleges hivatalokat, szabályokat, ha karcsúsítjuk az Országgyűlést, akkor az állam kiadásai is csökkennek.

Ha új munkahelyeket teremtünk, akkor csökken a segélyen élők száma.

Ha felszámoljuk a gazdasági monopóliumokat, és teret adunk mindenkinek - kicsinek és nagynak -, akkor valamennyien jobban élhetünk.

Ha az Európai Unió fejlesztési programjaiba nemzeti érdekeink szem előtt tartásával kapcsolódunk be, akkor valóban az ország gyarapítását szolgálhatja a külföldi segítség.

A POLGÁROK MAGYARORSZÁGA ÍGY ÉPÜL.

Ésszerű célok, polgári értékek, rátermett vezetők és a polgárok egyetértése együtt csodákra képes. Jól példázzák ezt a Fidesz - Magyar Polgári Párt polgármestereinek a polgárokkal összefogásban elért sikerei. Székesfehérvár, amely az elmúlt hét év során a világ tíz legerőteljesebben fejlődő térségeinek egyikévé lett. Pápa, amely sokat tett iskoláinak megőrzéséért. Kaposvár, ahol eredményes munkahelyteremtő program született. Kispest, mely a lakásgazdálkodásban volt kiemelkedően eredményes. Szolnok, ahol számos munkahelyet sikerült megmenteni.

Ami e városoknak és sok más fideszes polgármester vezette önkormányzatnak sikerült, miért ne sikerülhetne egy tisztán polgári kormánynak egész Magyarországon?

AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN KÉT MAGYARORSZÁG KÖZÖTT KELL VÁLASZTANUNK.

Az egyik lehetőség egy a kiváltságosak számára igazán komfortos, de a kiszolgáltatott lecsúszottak tömegét végleg a mélybe taszító, szegénysége miatt szabadságát elvesztő, kettészakadt Magyarország.

De van más választás is. Egy polgári Magyarország. A szabadságot gyarapodással ötvöző, mindenkinek esélyt nyitó, az öntudatos, hazájukra büszke polgárok Magyarországa.

Céljaink megvalósítása csak a polgárokkal együtt, velük szövetségben lehetséges. Olyan környezetet hozunk létre, melyben a boldogulás alapja a teljesítmény, ahol az újabb és újabb generációk tagjai egyenlő eséllyel indulnak. Olyan feltételeket teremtünk, amelyek között a polgárok végre saját kezükbe vehetik sorsuk irányítását.

AMIBEN A POLGÁROK BÍZNAK, AZ MEGVALÓSUL.

A Fidesz - Magyar Polgári Párt a polgárokra nem csupán mint szavazókra számít. A Fidesz - Magyar Polgári Párt nem tud és nem is akar a polgárok akaratával szemben kormányozni. Ezért elhatározott szándéka, hogy a polgárokat képviselő szervezetekkel, érdekérvényesítő tömörülésekkel, polgári egyesületekkel és az ország polgáraival párbeszédet kezdeményez. A polgárokat többé nem lehet kihagyni a döntésekből. A Fidesz - Magyar Polgári Párt számít a polgárok, a családok öntevékenységére és a velük kötött szövetség erejére a polgári Magyarország megteremtésében.

A választások két pártra leadott szavazatok alapján fognak eldőlni. De a szavazók döntésének igazi tartalma más. A polgárok valójában két életforma, két gondolkodásmód, két személyes értékrend közül választanak. Saját sorsukról hoznak döntést a szavazófülkék függönye mögött.

AZOK, AKIK SAJÁT MAGUK ÉS CSALÁDJUK FELEMELKEDÉSÉT, SAJÁT SIKERÜK LEHETŐSÉGÉT VÁLASZTJÁK, A FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI PÁRTRA SZAVAZNAK.

 • Tusványos örvényei
  Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
 • A szerencsétlen lord major
  A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
 • Az iraki elnökkel találkozott Novák Katalin államfő
  Abdul Latif Rashid iraki elnökkel is találkozott pénteken Novák Katalin államfő, akinek személyében először látogatott magyar köztársasági elnök a közel-keleti országba.
 • Orbán Viktor Jeffrey Sachs közgazdásszal tárgyalt
  Orbán Viktor miniszterelnök és Orbán Balázs politikai igazgató pénteken a Karmelita kolostorban fogadta Jeffrey Sachs közgazdász professzort, a legnevesebb amerikai egyetemek oktatóját - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.
 • A baloldal becsapta a magyar pedagógusokat
  A baloldal becsapta a magyar pedagógusokat, amikor azt állította, hogy a hatályos sztrájktörvény nem felel meg az alaptörvényben rögzített szabályozásnak - hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.
MTI Hírfelhasználó