Duna-stratégia: Prekoncepciók megvalósítható tervek nélkül!
Magyar unióspolitika - különös tekintettel a modellváltás szükségességére (6. rész)
2010. szeptember 19. 12:11

10. Az ismert („elkészült”) magyar javaslatokkal kapcsolatban a szakértői összegzések a következőket állapítják meg.

„A magyar külpolitika, területfejlesztés, stb. szemlélete, szempontjai és prioritásainak sorrendje lényeges eltéréseket mutat az Európai Unió, ill. a többi Duna-menti ország által megfogalmazottakhoz képest. (lásd: osztrák, szlovák javaslatok, stb.)”

„A Duna-menti országok többsége, a Duna, mint nemzetközi vízi-út, a VII. Páneurópai-, „Helsinki folyosó”, valamint a hajózás-, és a kikötőfejlesztés, a vízenergia-hasznosítás-, a vízi-, vízparti-, kerékpáros-turizmus, a „zöldút-hálózatok („Greenways”) fejlesztésére konkrét elképzelésekkel, tervekkel, megvalósított, ill. folyamatban lévő beruházásokkal rendelkezik.”

„Az eddigi magyar elképzelések túl általános, elvi-, és a környezetvédelmet, vízminőséget a többi, lényeges szempont fölé helyező „prekoncepciót” képviselnek, konkrét megvalósítható programok, tervek nélkül!”

„A stratégia eredeti elnevezése időközben „Európai Duna Régió Stratégiá”-vá (EDRS-re) változott, a tervezési terület „parttalanná vált”, egyre messzebb került a Duna alapvető problémáinak megoldásától! Kormányzati egységes, koordinált elképzelések, koncepció, stratégia, program, és állami szerepvállalás nélkül bekért „projekt-javaslatok” valójában „pótcselekvés”-nek minősíthetők, és csak az időhúzás célját szolgálják, amelynek következményei a következő kormányt hozzák kínos helyzetbe, a 2011. évi magyar EU elnökség idején!” /19/

„Most még – politikai szándék és akarat esetén – lehetne a magyar javaslatot a nemzeti-, nemzetgazdasági érdekek alapján úgy módosítani, hogy az egyúttal az európai érdekekkel is összhangba kerülhessen!”

„A prioritások számát jelentősen csökkenteni kellene, amelyet csak néhány, fontos, konkrét, komplex programmal kellene kitölteni, figyelembe véve a nemzetközi hálózatokhoz történő csatlakozás lehetőségének biztosítását, és a szomszédos Duna-menti országok integrált, fenntartható, komplex javaslatait is! (lásd: szlovák, osztrák Duna-menti javaslatok! Pl. közlekedési-, energetikai infrastruktúra – Dunai nemzetközi vízi-út hajózhatósága, intermodális kapcsolatok, tranzit-forgalom megállítása, árvízvédelem, környezet-, természetvédelem-, turizmus különböző ágazatainak, és speciális infrastruktúra-hálózatainak határokon is átnyúló fejlesztése. /20/

A kész dokumentáció értékelése

„A Dunával, Duna-mentével kapcsolatban számos, különböző, parciális, ágazati szempontokat képviselő tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány készült, ill. készül, amelyek egymással még köszönő viszonyban sincsenek. (a GKM megbízásából, a VITUKI – Duna hajózhatósági tanulmánya – az 1139/2004.(XII.11.)Kormányhatározat 2/a pontjára hivatkozással - a duzzasztás kizárásával, a KvVM-VKKI megbízásából készülő Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv / OVGT és a Stratégiai Környezeti Vizsgálat / SKV az érintettel történő érdemi egyeztetés nélkül, az NFGM – Duna a magyar területfejlesztésben, valamint a Duna-menti turizmus hazai és nemzetközi dimenziói / NFGM-VÁTI, DATOURWAY, stb. általános, konkrét hazai dunai fejlesztési elképzelést nélkülöző javaslata, stb.).” /21/

„Egyetlen közös jellemzőjük, hogy az eddig kiadott tervezői megbízások eleve kizárták a vizsgálandó kérdések közül a duzzasztást, a vízlépcső-építést, a vízenergia-hasznosítást, ezért a tervezők a tervezési megbízás elnyerése, és a jelentős, leszámlázható tervezési díjak, és árbevételek reményében meg sem kísérelték a Dunával kapcsolatos – évtizedek óta közismert – problémák megoldásához a legkézenfekvőbb alternatívák vizsgálatát, súlyos károkat okozva ezzel az országnak, és a nemzetnek.”

„A jogszabályok, nemzetközi egyezmények, irányelvek közül, szelektív válogatás alapján, általában csak a WWF, az ICPDR (Nemzetközi Duna-védelmi Egyezmény, az Európai Unió Víz Keretirányelve) EU-VKI kiragadott és sokszor félreértelmezett előírásaira hivatkoznak, figyelmen kívül hagyva a Nemzetközi Duna Bizottság,  Belgrádi Egyezmény, az ENSZ-EGB hajózásra, hajózóútra vonatkozó – és Magyarország által is elfogadott – előírásait. A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletét is.”

„A Duna hajózhatóságának javít(gat)ására eddig elkészült vizsgálatok, környezeti hatástanulmányok, stratégiai környezeti vizsgálatok, tanulmánytervek készítésébe hajózási-, energetikai-, turisztikai szakértőket nem vontak be!”

„Teljes-körű, komplex költség-haszon elemzés a mai napig nem készült (!), amelyben a BNV megépítése, az államközi szerződés egyoldalú felmondása, a Nagymarosi Vízlépcső lebontása, az osztrákoknak és a szlovákoknak fizetett, ill. fizetendő kártérítés, valamint az elmaradt haszon is szerepelne!”

„Összefoglalva megállapítható, hogy: a Duna-mente integrált, iteratív ágazati-, területi-, hálózati-, intézményi-, tervezési, komplex fejlesztési-, finanszírozási (EU + hazai társfinanszírozás), és többcélú hasznosítási koncepciója változatlanul hiányzik; - A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos, Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletének végrehajtása érdekében, a magyar-szlovák kormányközi megállapodás már két évtizede várat magára!

Stratégia-készítési revíziók

A Péterfi-féle összegzés nyomán[1]az eddig – különböző tárcák megbízásából – készült tanulmányok, vizsgálatok, koncepciók, stratégiák, programok, tervek, prioritások, stb. teljes körű felülvizsgálata és korszerűsítése, és Kormány-szintű koordinációja a következőképpen néz ki.

„A Duna-mente árvízvédelmének, a Duna hajózhatóságának, vízerő-hasznosításának, vízi-, és vízparti turizmusának – nemzetközi hálózati összefüggések figyelembe vételével történő – komplex fejlesztése, finanszírozása, és többcélú hasznosítása, amelynek keretében a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer – korszerűsített formában történő – befejezése, az Adonyi-, és Fajszi Vízlépcső beruházás előkészítése, a Duna-Tisza-csatorna és a Csongrádi Vízlépcső beruházás befejezése alapvető nemzeti-, nemzetgazdasági érdekünk!

(Ehhez az ÚMFT 2007-2013. és az ÚMVP 2007-2013. programjainak és forrásainak összevonása, ill. koordinációja, az intézményrendszer és az adminisztráció lényeges egyszerűsítése, valamint az 1139/2004.(XII.11.)Korm.hat. 2/a pontjának hatályon kívül helyezése elengedhetetlen!)”

„Felülvizsgálandó az Európai Duna Régió Stratégia, a „DATOURWAY”, az „Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013. keretében – hivatalosan meghirdetett, de meghiúsult „Duna Komplex Program”, a „Duna hajózhatóságának javítása”, valamint a „Duna magyarországi része vízgyűjtő-gazdálkodási terve”, ill. annak megvalósításához az állami szerepvállalás konkrét feladatainak, intézkedéseinek meghatározása, törvényi szabályozása.

Ennek keretében később szükséges lesz az EU–támogatások fogadását biztosító pályázati-, támogatási-, finanszírozási rendszer és a közbeszerzési-, engedélyezési eljárások teljes átdolgozása, új alapokra helyezése, a magyar vállalkozások esélyegyenlőségének, versenyképességének, a magyar családi-, kis-, és középvállalkozások pozitív diszkriminációjának, és ezzel összefüggésben a hazai munkaerő foglalkoztatásának biztosítására.

A különböző tanulmányokban szereplő SWOT-analízisek az erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek bontásban – ugyan más-más fontossági sorrendben – veszik számba az aktuális témákat, amelyekben közös és visszatérő megállapítások között szerepel annak megállapítása, hogy a magyar Duna-szakasz kihasználatlan lehetőség, az infrastruktúra elmaradott, hiányos, az éghajlatváltozás miatt víz-, energia-, élelmiszer-hiány, stb. várható!

Ugyanakkor a tervjavaslatokban semmi nyoma nincs a fentiekre adandó, konkrét, reálisan megvalósítható javaslatoknak. (Érdemes lenne ennek okait részletesebben is megvizsgálni!). – eddig a szakértői összegzés. /22/

Irodalom

19. Péteri László: Szakértői vélemények - Európai Duna Régió Stratégia / EDRS véleményezése. 2010.04.20. Észrevételek, javaslatok. Az Európai Duna Régió Stratégia / EDRS magyar javaslatának elkészítéséhez. Vezetői összefoglaló.

:realzoldek.hu/dok/PeteriLaszlo/EDRS-hazai/2010-04-20-

20. (EuroVelo® EV-6. sz. Duna-menti kerékpárút-hálózat), kulturális kapcsolatok, családi-, kis-, és közép-vállalkozások fejlesztése, stb.)”

21. Péteri László nyomán[1] Péteri László: Szakértői vélemények. Észrevételek, javaslatok az Európai Duna Régió Stratégia EDRS magyar javaslatának elkészítéséhez. :realzoldek.hu/dok/PeteriLaszlo/EDRS-hazai/2010-04-20.

22. Észrevételek a Magyar Duna Stratégia / MDS –hoz. 2010. ápr. 20. ... Európai Duna Régió Stratégia / EDRS véleményezése. ... a társadalmi-gazdasági fejlődés lehetséges megerősítésére. ... szempont fölé helyező „prekoncepciót” képviselnek, konkrét megvalósítható programok, tervek nélkül! ...

realzoldek.hu/dok/PeteriLaszlo/.../2010-04-20-EuropaiDunaStrategia.doc

E téma összefogása a már létező, illetve korábban generált magyar uniós előterjesztésekkel, http://www.ngm.gov.hu/data/cms2062510/OGY_Dunastrat_.pdf

Magyarország hozzájárulásai az Európai Duna Régió Stratégiához. 2010. 05. 07. péntek 12:03. Magyarország második hozzájárulása (szakértői tervezet 2010. április 30). Első magyar hozzájárulás az Európai Duna Régió Stratégiájához (2009. december).

www.qualimed.hu/upload/File/A_DUNA_STRATÉGIA_prioritásai_szállítás,_környezet,_gazdasági_fejlődés_Cs._Pavisa_Anna_dr1.pdf+Duna,+stratégia,+2010&cd=28&hl=hu&ct=clnk&gl=hu.

Csorba József, Cognopol (stratégiai elemzések a Középrétegek Politikai Műhely számára)
  • Orbán Viktor egész Európára hatással van
    Szeretném elmagyarázni a francia és a nyugati olvasóközönségnek, hogy miért is gyakorol ekkora befolyást az európai politikai életre Magyarország. Fontos, hogy lássák a tendenciákat és a különbségeket – vallja a francia értelmiségi, aki könyvet írt a magyar kormányfőről.
  • Tisztifőorvos: exponenciálisan nő a fertőzöttek száma
    Napról napra, exponenciálisan nő a fertőzöttek száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.
  • Előrébb az agarakkal!
    A kutyatartásról írt könyvet dr. Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője. A politikus maga is tart kutyát - pumit -, így hozzáértően ajánlja a magyar kutyafajtákat a családok figyelmébe. Elsősorban az erdélyi kopó és a magyar agár megőrzésére kell vigyázni.
MTI Hírfelhasználó