Az MSZP 2002. évi választási programja
2002. május 26. 15:25

JÓLÉTI RENDSZERVÁLTÁST!

A Magyar Szocialista Párt választási programja


Magyarország új választásokra készül. 8 millió felnőtt választópolgár mérlegeli ezekben a hetekben, hogy mi lenne a nemzet, családja és saját maga számára a legkedvezőbb politikai választás.

Közel 1 millió állásnélküli várja, hogy munkát, a munkába álláshoz támogatást kapjon; 2 millió szülő várja, hogy igazságos gyermektámogatási rendszer szülessen; 3 millió nyugdíjas várja, hogy tisztességes megélhetést biztosító nyugdíjat kapjon, és közel 4 millió munkavállaló várja, hogy munkahelyén nagyobb biztonságban és kiszolgáltatottság nélkül dolgozhasson.

A versenyszféra munkavállalói teljesítményükkel arányos, megélhetést biztosítható béreket akarnak; a közalkalmazottak — közöttük az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok — tisztességes fizetést akarnak; a vállalkozók megfelelő gazdasági környezetet akarnak; a mezőgazdasági termelők átlátható és igazságos támogatási rendszert akarnak; a vidéken élők emberhez méltó életet, új munkahelyeket, virágzó falvakat és városokat akarnak; az értelmiségiek biztonságos megélhetést, független, demokratikusan működő intézményeket akarnak.

Magyarország új kormányt akar, mert Magyarország új kormányt érdemel!

A Magyar Szocialista Párt a jóléti rendszerváltás programját ajánlja a választóknak: szociális, demokratikus és modernizációs fordulatot az új évszázad kezdetén. Olyan programot, amely megállítja a társadalom kettészakadását, megerősíti a nemzet összetartozását és biztosítja felzárkózásunkat a fejlett országok sorába.


I.

A jóléti rendszerváltás programja szociális fordulat:
az emberek életkörülményeinek kedvező változása


Elősegítjük 3-400 ezer új munkahely létrehozását. 38 órára csökkentjük a heti munkaidőt. Járulékkedvezménnyel ösztönözzük az 50 éven felüli férfiak és a 45 éven felüli nők újrafoglalkoztatását. Új, a munkavállalókat jobban védő Munka Törvénykönyvet alkotunk, és soron kívül visszavonjuk a “cselédtörvény” elfogadhatatlan rendelkezéseit. Javítjuk a vállalkozók helyzetét. Megszüntetjük a munkáltatók egészségügyi hozzájárulását. Választhatóvá tesszük az átalányadózást, hogy csökkenjen az adminisztráció. Garantáljuk a támogatási pályázatok átláthatóságát.

A bérek vásárlóértéke 25%-kal nő. Az emberek nagy többsége legfeljebb 25% SZJA-t fizet. Nem kell személyi jövedelemadót fizetni a minimálbérek után. Új, lényegesen magasabb kereseteket biztosító bértáblázatot és szociális juttatási rendszert vezetünk be a közszolgálatban.

Visszaadjuk az elvett 52 milliárdot a nyugdíjasoknak, 50%-kal emeljük az özvegyi nyugdíjakat. Visszaállítjuk a méltányossági nyugdíjemelés lehetőségét. Rugalmas nyugdíjba vonulási rendszert vezetünk be.

20%-kal felemeljük a családi pótlékot és az iskoláztatási támogatást. A gyermekek utáni adókedvezmény alacsonyabb jövedelem mellett is teljes egészében igénybe vehető lesz. Felemeljük az anyasági támogatást, bevezetjük az alanyi jogon járó várandósági pótlékot és az életkezdési támogatást. Emelt összegű családi pótlékot kapnak azok, akik ma egyáltalán nem jutnak hozzá a családi adókedvezményhez. A GYES-t és a GYED-et rugalmasan, a gyermek 6 éves koráig lehet majd igénybe venni. Ingyenessé tesszük a bölcsődei és óvodai étkezést.

Javítjuk a vidéken élők helyzetét: minden, megfelelő méretű településen központi forrásokból fedezzük az alapfokú oktatás, az egészségügyi és a szociális ellátás, a kulturális alapszolgáltatás költségeit. Ezeket a településeket bekapcsoljuk a közlekedés országos rendszerébe, és támogatjuk az ivóvíz- és csatornahálózat, a hulladékgyűjtés és -kezelés kiépítését. Kiszámítható agrárpolitikával növeljük a mezőgazdasági termelők piacra jutásának és jövedelemszerzésének biztonságát. Átlátható támogatásokat vezetünk be, amelyekhez egyszerűbben és igazságosabban lehet majd hozzájutni. Biztonságos árvízvédelmi rendszert építünk ki a Tiszán és mellékfolyóin.

Úgy tervezzük, hogy a négy év alatt 150–180 ezer lakás épül, és ebből legalább 25 ezer állami támogatással épülő, önkormányzati bérlakás lesz. 800 ezer forintra emeljük a gyermekenként járó lakástámogatást. 2006-ra bérlakáshoz juthat minden, mai igénylő. A rászorulók téli fizetési gondjainak enyhítésére bevezetjük a “tél-nyár” számlát.

Nemzeti összefogással rendbe hozzuk az egészségügyet. Minden magyar állampolgárnak döntően közpénzből kell hozzájutnia a szükséges és megfelelő színvonalú egészségügyi ellátáshoz. Megszüntetjük a szegénység és a betegség eltéphetetlennek tűnő kapcsolatát. Rendbe rakjuk az elavult kórházi épületeket; tiszta kórtermeket és megfelelő élelmezést biztosítunk. A meglévők működési feltételeit is javítva három-négyszáz új háziorvosi, két-háromszáz új gyermek háziorvosi körzet kialakítását kezdeményezzük. Megállítjuk a betegeket terhelő gyógyszerköltségek növekedését. 50%-kal emeljük az egészségügyben dolgozók bérét, és 4 évenként egy teljes évi munkabérnek megfelelő hűségjutalmat adunk az ápolóknak.


II.

A jóléti rendszerváltás programja demokratikus fordulat:
visszatérés a jogállam szabályaihoz és gyakorlatához


Garantáljuk a törvény előtti egyenlőséget, a bíróságok függetlenségét. Társadalmi békét, nemzeti egyetértést, biztonságot, félelem nélküli életet teremtünk. Tiszteletben tartjuk a sajtószabadságot, biztosítjuk a tájékoztatás pártatlanságát.

Helyreállítjuk a társadalmi párbeszédet, az érdekegyeztetést a munkavállalókkal, a szakszervezetekkel, a munkaadókkal és a civil szervezetekkel. Új társadalmi szerepet szánunk a szakszervezeteknek.

Tiszteletben tartjuk mindenki hitét, vallását. Támogatjuk az egyházakat a társadalom javát szolgáló feladataik teljesítésében.

Megszüntetjük az önkormányzatok politikai megkülönböztetését, megerősítjük pénzügyi, gazdasági önállóságukat. Ennek érdekében lényegesen több adóbevétel kerül a helyi önkormányzatokhoz. Növeljük az SZJA befizetések helyben maradó részét. Az önkormányzatok rendelkezésére bocsátjuk a teljes gépjárműadót, és részesednek a központi költségvetésbe befolyó ÁFÁ-ból is. Elősegítjük városaink versenyképességének erősödését, Budapest és a vidék együttműködését.

Mindenkit az utolsó fillérig elszámoltatunk a közpénzekkel.

2006-ig megszüntetjük a sorkatonaságot: önkéntes, hivatásos hadsereget hozunk létre.

Megteremtjük a szabadság rendjét. Ingyenes jogi tanácsadást és képviseletet biztosítunk. Létrehozzuk a bűnözés áldozatait segítő hálózatokat. 80 új, legalább húsz rendőrrel működő rendőrőrsöt és 12 új kapitányságot hozunk létre. A segélyt kérő hívásokra a rendőri intézkedéseknek 15 percen belül, a helyszínen meg kell kezdődniük.


III.

A jóléti rendszerváltás programja modernizációs fordulat:
felzárkózás a nemzetközi fejlődés élvonalához


A magyarság esélye a tudás alapú, információs társadalom, az európai Magyarország létrehozása. Ezért a kormányzati munkában megkérdőjelezhetetlen elsőbbséget adunk az oktatás és a képzés ügyének. Olyan feltételeket teremtünk, hogy a tanár és a diák is otthon érezze magát iskolájában, hogy gyermekeink nyugodt, biztonságos és kiszámítható körülmények között versenyképes szaktudást, műveltséget, fizikai felkészültséget, ízlést, stílust és életformát sajátíthassanak el. Fejlesztjük a kulturális alapszolgáltatást nyújtó közintézményeket, a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézményrendszert. Garantáljuk ezek szakmai függetlenségét és azt, hogy szolgáltatásaikat mindenki elérhesse. Egyaránt biztosítjuk a tudományok eredményes hazai műveléséhez, a művészi alkotómunka — politikai szempontoktól mentes — támogatásához szükséges anyagi forrásokat és az erkölcsi megbecsülést.

Megvalósítjuk az “Érettségi+3” programot: a középiskolai bizonyítvány mellé ingyenesen megszerezhető lesz a nyelvvizsga, a gépjárművezetői jogosítvány és a számítógép-használói bizonyítvány.

Minden diák — az estin és a levelezőn tanulók is — ingyen utazhat vonaton és távolsági buszon lakóhelye és iskolája között. Az iskolakezdés terheinek enyhítése érdekében augusztusban minden jogosult kéthavi családi pótlékot kap. Az alapfokú oktatás első 8 évében ingyenes lesz a tankönyv. Duplájára emeljük a felsőbb évfolyamosoknak járó tankönyvsegélyt. Iskolafelújítási programot hirdetünk, és 10 ezer új kollégiumi férőhelyet létesítünk, illetve újítunk fel.

Színvonalas, minőségi felsőoktatást teremtünk, amely versenyképes diplomát ad. 30%-kal emeljük az ösztöndíjakat és a hallgatói támogatást. Megteremtjük a felvételi vizsga eltörlésének feltételeit. A “Collegium – 21” mozgalomban huszonegy felsőoktatási kollégium megépítését, vagy modernizálását vállaljuk.

Kormányzati programmal segítjük az informatikai ismeretek terjesztését. Kedvezményekkel támogatjuk a számítógépek vásárlást és az internet hozzáférést. A közigazgatásban lehetővé tesszük az elektronikus ügyintézést. Az érettségizők ingyenesen kapnak elektronikus aláírást.

Minden fiatal ingyenes lehetőséget kap arra, hogy az iskolarendszerű, középfokú oktatásban legalább egy szakmai végzettséget megszerezhessen. Államilag támogatott mozgalommá fejlesztjük a felnőttoktatást, a képzést és átképzést. Megteremtjük az élethosszig tanulás törvényi garanciáit.

Jelentősen növeljük az óvodákban, az általános és középfokú oktatásban dolgozó pedagógusok, a felsőoktatási és művelődési-kulturális intézményekben alkalmazottak anyagi elismerését. Helyreállítjuk a tanári pálya társadalmi rangját.

A Magyar Szocialista Párt programja a nemzet alkotó munkájára és a magyar gazdaság eredményeire alapozott, teljesíthető vállalás. Részletesen kidolgozott, az egyes területeken dolgozó szakemberek és szervezeteik véleményét és javaslatait magukba foglaló szakmai programokra épít. Esélyt teremt mindenki számára a jóléthez, segíti a rászorultakat az emberhez méltó életfeltételek megteremtésében. Ösztönzi a nemzet erősödését szolgáló teljesítményt és a minőséget. Az összetartozás és a szolidaritás erősítésével hazát és nemzetet épít.

A Magyar Szocialista Párt programja az ország felemelkedésének programja. Felhívjuk honfitársainkat: szavazzanak a jóléti rendszerváltásra, a Magyar Szocialista Párt jelöltjeire és miniszterelnök-jelöltünkre, Medgyessy Péterre!

Budapest, 2002. január 26.

  • Tusványos örvényei
    Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
  • A szerencsétlen lord major
    A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
MTI Hírfelhasználó